Zbudza

Už len dispozícia stavby a jedno štrbinové okno naznačujú, že Kostol Sedembolestnej Panny Márie v obci Zbudza bol pôvodne románskou stavbou z 13. storočia.

Kostolík postavili na miernej vyvýšenine zrejme niekedy v druhej polovice 13. storočia ako jednolodie s kvadratickou svätyňou, ku ktorej sa zo severnej strany pripájala sakristia.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1301 a tunajšia farnosť sa spomína aj v súpise pápežských desiatkov z 30. rokoch 14. storočia.

V prvej polovici 18. storočia prešiel kostol barokovou prestavbou, v rámci ktorej bola loď predĺžená západným smerom, pričom tam vstavali murovanú tribúnu. Na ňu nadväzuje murivo veže vtiahnutej do pôdorysu lode.

Na kostole ani v okolí sa dosiaľ nerealizoval podrobnejší výskum, ktorý by pomohol ozrejmiť stavebný vývoj objektu a mohol by priniesť aj odkrytie dnes zamurovaných architektonických detailov z románskeho obdobia.

Z románskej stavby sa tak podľa dnešných vedomostí zachovali obvodové múry lode, svätyne a sakristie (obe zaklenuté valenou klenbou), ako aj jediné prezentované okno vo východnej stene svätyne.

GPS: 48.815391403, 21.893531084

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2508).

esteban