Liptovský Ondrej

Už iba dve steny lode a južná kaplnka sa zachovali z ranogotického kostolíka v obci Liptovský Ondrej. Po požiari začiatkom 18. storočia bol postavený nový kostol severo-južnej orientácie, ktorý využil len časť muriva staršej stavby.

Kostolík zasvätený sv. Ondrejovi postavili v priebehu druhej polovice 13. storočia ako neveľké jednolodie s kvadratickou svätyňou a južnou kaplnkou, resp. sakristiou.

V priebehu 14. a 15. storočia bol interiér kostolíka vyzdobený nástennými maľbami, medzi ktorými nechýbalo ani na Liptove pomerne ojedinelé zobrazenie ladislavskej legendy.

V období reformácie (od roku 1584) využívali kostolík protestanti. Katolíckej cirkvi sa chrám vrátil v roku 1687.

Pôvodná stredoveká stavba bola výrazne poškodená v roku 1708 počas protihabsburského povstania Františka II. Rákociho. V nasledujúcom roku došlo k výraznej prestavbe kostola, ktorá zmenila jeho orientáciu na severo-južnú.

Pôvodné presbytérium bolo odstránené a víťazný oblúk zamurovaný. Novú svätyňu nepravidelného polygonálneho tvaru pripojili k pôvodne severnej stene lode, v ktorej prerazili nový víťazný oblúk. Z pôvodnej stavby ponechali aj južnú kaplnku, pričom však zamurovali široký oblúk, ktorý viedol do svätyne.

Napriek týmto výrazným zásahom sa však v kostolíku zachovali aj pamiatky z gotického obdobia. Ide predovšetkým o nástenné maľby zo 14. a 15. storočia, ktoré sa nachádzajú na východnej a západnej stene lode.

Na západnej stene je to výjav ladislavskej legendy, pomerne ojedinelý v prostredí Liptova. Datovaný je cca do polovice 15. storočia. Nezvyčajný je aj svojou orientáciou, keď sled obrazov nejde zľava doprava ale sprava doľava. Zachovalo sa predovšetkým vyobrazenie prenasledovania Kumánov uhorským vojskom na čele so sv. Ladislavom. Časť legendy bola zničená veľkým oknom v strede západej stene, záverečná časť sa nachádzala podľa všetkého na odstránenej južnej stene lode.

Na východnej stene lode okolo zamurovaného triumfálneho oblúka sa zachovalo viacero samostatných malieb z rôzneho obdobia. Ústredným motívom je Zvestovanie a vtelenie sv. Ducha z prvej polovice 15. storočia. Okrem toho tu nájdeme aj maľby niekoľkých svätín, vrátane sv. Margity a sv. Barbory, Kľaňanie sa troch kráľov a motív narodenia Krista. Najstaršou maľbou je Kameňovanie sv. Štefana prvomučeníka z prvej tretiny 14. storočia. Najmladšou maľbou je fragment so postavami štyroch mužov zo 17. storočia. Zaujímavým prvkom je majuskulový nápis v latinčine.

Z gotického obdobia sa zachovali aj kamenné kružby v oknách južnej kaplnky, ako aj dva neskorogotické krídlové oltáre - Panny Márie z čias okolo r. 1480 a sv. Ondreja z roku 1512, ktoré sú dnes v zbierkach Maďarskej národnej galérie v Budapešti.

V roku 2017 sa realizovala rekonštrukcia krovu a strešnej krytiny.

GPS: 49.102217656, 19.711748075

Zdroje:
- Biathová, K.: Maliarske prejavy stredovekého Liptova. Bratislava, Tatran 1983.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Valášek, Š. - Brokutová, J. - Vandáková, K. - Vandák, J.: Symbolika a ikonografia v stredovekej nástennej maľbe Liptova. Vydavateľstvo: Inertial Technologies, 2013.
- Gerát, I.: Svätí bojovníci v stredoveku. Úvahy o obrazových legendách sv. Juraja a sv. Ladislava na Slovensku. Veda, Bradislava 2011.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4131).
- http://www.szentlaszlo.com/gallery.en.liptoszentandras.php
- http://www.svestav.sk/rekonstrukcia-strechy-a-veze-kostola-liptovsky-ond...

esteban