Víťaz

Kostol sv. Ondreja v obci Víťaz len v posledných desaťročiach odkryl svoje stredoveké tajomstvo, keď pri obnove fasád bolo v roku 2000 objavených niekoľko pôvodných okien ranogotického štýlu. Dlhý čas bol pritom považovaný za omnoho mladšiu stavbu z poslednej štvrtiny 18. storočia, keďže barokovo-klasicistická úprava zmazala stredovekú podobu chrámu.

Obec vznikla zrejme niekedy v prvej polovici 13. storočia (prvá písomná zmienka v roku 1272) a tunajšia farnosť sa spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Kostol postavili vo vyvýšenej polohe podľa všetkého niekedy začiatkom 14. storočia.

Išlo o väčšiu jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, ktoré presvetľovali úzke okná ranogotického štýlu. Polygonálna svätyňa prezentuje už vyspelejší gotický štýl oproti v regióne a v tomto období bežnejšiemu kvadratickému presbytériu. Zaklenutá bola rebrovou klenbou, po ktorej sa zachovala už len jedna kamenná konzola v juhozápadnom rohu. Zo severnej strany sa k presbytériu pripájala sakristia.

V gotickom období bola takisto interiér vyzdobený nástennými maľbami, ktorých zvyšky boli zachytené pri reštaurátorskom výskume na stene lode. Z renesančného obdobia pochádza náhrobný kameň Jána Berthóthyho z roku 1643.

V Barkóciho vizitácii z roku 1749 sa uvádza, že kostol bol v  "ruinóznom stave" a nekonsekrovaný. Sakristia bola už taktiež schátraná a miesto veže sa nachádzala drevená zvonica.

V rokoch 1776 - 1778 sa uskutočnila rozsiahla baroková prestavba objektu, ktorá prakticky zmazala všetky stredoveké prvky. Dlhý čas preto aj pamiatkari evidovali tieto roky ako obdobie vzniku celého kostola. Ten vtedy dostal vstavanú vežu a južnú predsieň.

Obnova v roku 2000 priniesla odkrytie zamurovaných ranogotických okien presbytéria a lode, ako aj armovaných nároží polygónu svätyne. Objavené boli tiež zvyšky nástennej výmaľby interiéru lode. Tým sa definitívne potvrdil stredoveký pôvod chrámu. 

GPS: 48.972792884, 20.957837105

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1968.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- https://presov.korzar.sme.sk/c/8188557/kostol-vo-vitazi-patri-knajstarsi...
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4162).

esteban