Bratislava-hradný vrch - karner

Pri výskume na hradnom vrchu  v 60. rokoch 20. storočia objavili archeológovia okrem iných stavieb aj zvyšky menšej kruhovej stavby identifikovanej ako románsky karner. V súčasnosti je prezentovaný jej pôdorys na povrchu.

Karner v podobe jednoduchej rotundy bez apsidy (nedá sa zrejme vylúčiť možnosť nadzemnej arkierovej apsidy hornej kaplnky) postavili zrejme niekedy okolo roku 1200. Vnútorný priemer rotundy je 350 cm a základy mali šírku 160 cm. Boli vymurované z lomového kameňa, pričom v hornej časti boli uložené do formy klasového muriva opus spicatum. Rovnakú techniku náchádzame aj na neďalekej Rotunde sv. Mikuláša.

Karnerovú funkciu naznačuje predovšetkým zahĺbenie objektu 400 cm pod úroveň terénu. Pri výskume sa tiež zistilo, že došlo k narušeniu starších hrobov. Keďže sa priamo v objekte nenašli ľudské kosti, archeológovia vyslovili domnienku, že karner postavili len krátko pred presunom Kostola najsv. Spasiteľa z hradného vrchu do polohy dnešného Dómu sv. Martina v prvej štvrtine 13. storočia.

GPS: 48.142179309, 17.101131678

Zdroje:
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.

esteban