Kouřim (ČR)

Jednu z najhodnotnejších ukážok ranogotickej sakrálnej architektúry v Česku nájdeme v mestečku Kouřim s bohatými a slávnymi dejinami osídlenia siahajúcimi hlboko do stredoveku. Ide o Kostol sv. Štefana (Štěpána) z druhej polovice 13. storočia stojaci v juhovýchodnom rohu námestia.

Kostol trojloďovej bazilikálnej dispozície začali stavať po roku 1261 zrejme na mieste staršieho románskeho chrámu, z ktorého bola použitá časť stavebného materiálu. Výstavbu realizovala kráľovská stavebná huta, keďže mesto Kouřim založil kráľ Přemysl Otakar II. v tesnej blízkosti staršieho hradiska.

Samotná stavba sa začala polygonálnym presbytériom s podzemnou kaplnkou a severnou loďou. Okolo roku 1270 bola dokončená hlavná loď, južná bočná loď a západné priečelie. Po bokoch svätyne potom dostavali pred rokom 1300 južnú a severnú vežu a celú stavbu zastrešili.

V roku 1334 mesto postihol požiar, ktorý poškodil aj kostol. Okolo roku 1370 bol opravený a rozšírený prístavbou južnej kaplnky, ktorá dnes slúži ako sakristia. Na začiatku 15. storočia dostal kostol hodnotnú maliarsku výzdobu.

V období husitských vojen prešlo mesto a tým aj mestský chrám na stranu husitov a ten potom slúžil utrakvistickej cirkvi až do roku 1622. Vyžiadalo si to úpravy v súvislosti s odlišnou liturgiou. Aj v tomto období sa realizovali práce na kostole, pričom najrozsiahlejšia prestavba v neskorogotickom štýle sa udiala v prvej štvrtine 16. storočia. Išlo o osadenie veľkých okien na bočných lodiach, ktoré boli doplnené bohatou kružbou a organovou tribúnou v lodi.

V roku 1525 bola pri kostole postavená nová murovaná zvonica z dôvodu narušenej statiky kostolných veží.

Počas 30-ročnej vojny bol chrám spustošený a v rokoch 1659 a 1670 ho vážne poškodili požiare. Ich následkom sa zrútila klenba hlavnej lode a horné poschodie oboch veží. Už v roku 1670 dostala hlavná loď novú klenbu, v roku 1744 boli znížené veže a novo zastrešené. V rámci týchto opráv dostal kostol aj nové vnútorné vybavenie v barokovom štýle.

Súčasný vzhľad dostal objekt počas dvoch veľkých obnov v roku 1876 - 1877 a na začiatku 20. storočia. Obnovu si vyžiadal zlý stav kostola začiatkom tretej tretiny, prvá z nich však bola realizovaná necitlivo v puristickom duchu a zničila veľa pôvodných architektonických detailov. Bola pri nej odstránená omietka v celom exteriéri a barokovú podobu západného priečelia upravili v stredovekom duchu.

Pamiatkovo citlivejšou bola obnova z rokov 1903 - 1905 a v roku 1908, ktorá sa niesla v pseudogotickom štýle a sčasti napravila škody spôsobené v 70. rokoch predchádzajúceho storočia.

Kostol má podobu trojloďovej baziliky so svätyňou tvorenou obdĺžnikovým chórom a päťbokým záverom. Z južnej a severnej strany sa k chóru pripájajú masívne veže vztýčené nad bočnými chórmi na ktoré nadväzujú menšie východne apsidy polygonálneho pôdorysu. Bočné lode pritom nemajú rovnakú šírku, staršia severná je o niečo širšia ako južná. 

Pod hlavnou svätyňou, sčasti pod úrovňou terénu, sa nachádza osemboká Kaplnka sv. Kataríny z najstaršej stavebnej etapy. Je unikátna svojou pôvodnou hviezdicovou klenbou, ktorá sa zbieha do centrálneho zväzkového piliera. Zdobená je bohatou reliéfnou výzdobou s rastlinnými motívmi. Klenba v kaplnke je najstaršia svojho druhu v rámci celej kontinentálnej Európy. V 15. storočí bola vyzdobená nástennými maľbami zachytávajúcimi anjelov s rozličnými druhmi hudobných nástrojov.

V chóre sa zachovali po oboch stranách ranogotické deväťdielne kamenné sedílie s trojlistými arkádami a stĺpikmi. Na severnej strane trojlodia sa zachoval románsko-gotický portál z roku 1260.

Súčasťou interiéru kostola bola aj jedna z najhodnotnejších ukážok románskeho sochárstva v celom Česku - tzv. Kouřimské levy. Išlo o podstavec krstiteľnice alebo kazateľnice, pričom pôvodne na levoch stála podľa všetkého gryf, z ktorého sa zachovali už len pazúry. Levy sú veľmi detailne spracované s charakteristickými vlnkami hrivy. Plastika je staršia ako kostol, odborníci ju datujú do obdobia okolo roku 1200. Originál sa nachádza v lapidáriu Národního muzea v Prahe, kópia je umiestnená v peknej expozícii neďalekého kouřimského múzea.

Kostol je prístupný v rámci bohoslužieb a mimo nich ako jeden z prehliadkových okruhov ponúkaných kouřimským múzeom (http://www.kostelkourim.cz/obsah/informace-pro-navstevniky/).

GPS: 50.002408689, 14.978324175

Zdroje:
- http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kourim/kostel-sv-stepana
- http://www.kostelkourim.cz/
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na_(Kou%C5%99im)
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Gotika. Levné knihy KMa, Praha 2005.

esteban