Týnec nad Sázavou (ČR)

Dominantou mestečka na rieke Sázava je zvyšok stredovekého hradu, ktorého najstaršou časťou je kamenná rotunda z druhej polovice 11. storočia. Dnes rotunda slúži potrebám Československej cirkvi husitskej ako Kaplnka Cyrila a Metoda.

Rotundu postavili v areáli staršieho hradiska ako kamennú stavbu s mohutnými, 160 cm hrubými múrmi. Loď kruhového pôdorysu má priemer 620 cm a z východnej strany sa k nej pripája podkovovitá apsida.

V rámci budovania stredovekého hradu pristavali v druhej polovici 12. storočia k lodi rotundy mohutnú kamennú vežu, ktorá sa zachovala dodnes.

Ranogotická prestavba hradu okolo roku 1300 sa dotkla aj rotundy, najvýraznejším zásahom bolo zvýšenie obvodových múrov a zjednotenie výšky lode a apsidy. V tej dobe už slúžila stavba len ako hradná kaplnka, keďže neďaleko si obyvatelia postavili nový kostol.

Osudy rotundy tak boli úzko previazané s osudom celého hradu, ktorý bol po viacerých majiteľov v roku 1654 poškodený požiarom a viac ako sto rokov chátral.

Nové využitie dostal komplex budov vrátane rotundy v roku 1791, keď tu vznikla manufaktúra na výrobu kameniny. V bývalej hradnej kaplnke sa mlel materiál na glazúry.

Po zániku manufaktúry v roku 1866 areál hradu chýtral a využíval sa len ako skladisko, či dokonca stajňa. Obnovy sa zvyšok hradu v podobe rotundy a hranolovej veže dočkal až v roku 1923.

Pôvodné patrocínium rotundy sa nezachovalo, dlhé obdobie však bola zasvätená sv. Václavovi. V roku 1933 sa v nej konala prvá bohoslužba po dlhom čase.

Z románskeho obdobia sa okrem obvodového muriva z kamenných kvádrov  zachovalo aj južné okno na lodi, zamurované východné okno apsidy, ako aj víťazný oblúk.

V budove pri rotunde sídli miestne múzeum, pod ktoré spadá aj románska veža. V nej sídli kolónia vzácnych netopierov.

GPS: 49.830526035, 14.592901468

Zdroje:
- Koutek, T.: Románské kostoly Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.
- www.mestotynec.cz/muzeum/hrad

esteban