Sabinov - gotická kaplnka

Súčasťou zaujímavého komplexu sakrálnych stavieb na námestí v Sabinove je aj pôvodne gotická kaplnka, dnes Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie zo 14. storočia. Jej stredovekú podobu však do veľkej miery zmazala baroková prestavba v 18. storočí.

Počiatky stavby sú jednoznačne datované do roku 1375, kedy biskup Mikuláš nariadil egerskému biskupovi Michalovi, aby pri farskom kostole dal postaviť kaplnku. Pri jej výstavbe mali byť nápomocní aj  "sudca Hermana, dobrodinci a obyvatelia mesta".

Kaplnku postavili ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom. V roku 1484 ju rozšírili prístavbou južnej lode, zrejme v súvislosti s dlhotrvajúcou prestavbou farského kostola, keď ho veriaci nemohli využívať. Do hlavnej lode sa otvára dvoma arkádovými oblúkmi.

Keď objekt prevzali piaristi, prestavali ju v barokovom slohu. Stalo sa tak v roku 1738. Západné priečelie dostalo typický trojuholníkový štít a malú predsieň. Loď zaklenuli novou klenbou. Z južnej strany bočnej lode sa pripája menšia sakristia.

GPS: 49.102747349, 21.097011566

Zdroje:
- www.farnostsabinov.sk
- www.dokostola.sk/kostol/410883-neposkvrneneho-pocatia-panny-marie
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2C25).
 
esteban