Krivany

Už len výrazná poloha v obci a gotické okno s kamennou kružbou na východnej stene presbytéria svedčia o stredovekom pôvode Kostola sv. Štefana, prvomučeníka v šarišských Krivanoch. Jeho podobu výrazne zmenili prestavby v 18. a 19. storočí.

Kostolík postavili niekedy okolo roku 1300 ako typickú ranogotickú stavbu bežnú v tomto regióne i inde na území Slovenska. Mal podobu neveľkého pozdĺžneho jednolodia s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom rebrovej krížovej klenby.

K objektu postupne pristavali severnú sakristiu a v polovici 17. storočia mohutnú vežu, ktorá sa k lodi pripája zo severnej strany, pričom jej západná stena je v rovine so západným priečelím lode.

Významnú barokovú prestavbu si vyžiadal požiar kostola v roku 1770. V rámci nej objekt prišiel o väčšinu stredovekých architektonických detailov, dostal nové jednotné fasády i nové vnútorné zariadenie. To bolo obmenené aj v 90. rokoch 19. storočia v rámci celkovej obnovy kostola.

Z pôvodnej stavby tu nájdeme spomínané východné okno svätyne a jej zaklenutie krížovou rebrovou klenbou s rebrami dosadajúcimi na malé klinové konzoly a centrálnym svorníkom zdobeným reliéfom ružice.

GPS: 49.172810059, 20.908876061

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5T61).
- www.dokostola.sk/kostol/sv-stefana-prvomucenika
- www.obeckrivany.sk

esteban