Dubovica

Až do 18. storočia stál v obci Dubovica neďaleko Lipian ranogotický kostol, postavený možno už koncom 13. storočia. Po veľkej barokovej prestavbe stredoveký pôvod stavby pripomína už len mohutná západná veža.

Kostol zasvätený dnes Obetovaniu Pána (pred II. Vatikánskym koncilom sa tento sviatok slávil ako Očisťovanie Panny Márie, preto došlo aj k zmene patrocínia) postavili na miernej vyvýšenine v obci ako jednoloďový objekt s predstavanou západnou vežou a zrejme kvadratickou svätyňou.

Je pravdepodobné, že ho postavili ešte do konca 13. storočia, keďže obec sa ako existujúca uvádza už v roku 1278. Tunajšia farnosť sa spomína v roku 1424.

V 18. storočí sa uskutočnila výrazná baroková prestavba, ktorá do značnej miery potlačila stredovekú podobu stavby. Prestavané bolo presbytérium, ktoré dostalo oblé ukončenie, k južnej strane lode pristavali murovanú predsieň so zdobeným štítom a k veži schodiskovú prístavbu valcového tvaru. Taktiež boli celkovo zbarokizované fasády, pričom kostol dostal aj nové okná.

V priebehu 20. storočia došlo k rozšíreniu sakristie a zbúraniu schodiskovej prístavby, ktorú nahradila nová, kvadratického pôdorysu.

Zo stredovekej stavby sa dodnes zachovala predovšetkým mohutná päťpodlažná veža s úzkymi strieľňovými oknami a možno aj časti obvodových múrov lode a presbytéria. Pod omietkami by sa tak ešte mohli skrývať zamurované architektonické detaily z obdobia gotiky.

GPS: 49.134879762, 20.952944756

Zdroje:
- https://korzar.sme.sk/c/5351806/kostol-ocistovania-panny-marie-v-dubovici
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1164).
- https://dubovica.wordpress.com/o-obci
- www.dokostola.sk/farnost/dubovica

esteban