Ostratice

Zrejme až do 19. storočia stála v obci Ostratice (v časti Veľké Ostratice) neďaleko Partizánskeho minimálne časť stredovekého kostola. Pôvodná stavba zanikla po prestavbách v 18. a 19. storočí.

Farnosť sa tu spomína v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37 a samotná obec už v roku 1193. Farnosť a tým pádom aj kostol tu podľa všetkého existovali už pred rokom 1332 a mohlo teda ísť aj o románsku stavbu.

Kostol bol na Slovensku veľmi netradične zasvätený sv. Osvaldovi, kráľovi. Tento svätec patril medzi patrónov anglických panovníkov a križiakov, súčasne je uctievaný aj ako pomocník v núdzi. Toto patrocínium máme ako zaniknuté doložené z nášho územia len z obce Veľké Tŕnie (15. storočie).

Kostol pomaly prestával kapacitne stačiť a preto došlo v roku 1737 k výstavbe nového chrámu. Nie je vylúčené, že, podobne ako v ďalších prípadoch, pristavali k stredovekému objektu novú loď a tú pôvodnú zmenili na svätyňu. Naznačuje to zmienka z roku 1833, kde sa v žiadosti o zmenu patrocínia spomína, že patrón kostola zamýšľa zbúrať úzku svätyňu kostola a rozšíriť ho. V súčasnosti má stavba pomerne veľkú kvadratickú svätyňu s južnou dvojpodlažnou prístavbou.

Zmena patrocínia bola schválená a miesto sv. Osvalda bol kostol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi. Toto patrocínium nesie aj dnes.

GPS: 48.644096128, 18.28125

Zdroje:
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4273).

esteban