Nitra-Horné Krškany

Na cintoríne v Horných Krškanoch dodnes stojí pôvodne románsky kostolík, po prestavbách v 18. a 19. storočí však už jeho stredoveký pôvod veľa nepripomína.

Kostolík zasvätený Narodeniu Panny Márie postavili vo vyvýšenej polohe na svahu kopca Tobola niekedy v druhej polovici 13. storočia benediktíni z neďalekého zoborského kláštora. Samotná obec sa spomína prvýkrát v roku 1240.

Išlo o jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou. V priebehu 14. storočia bol interiér vyzdobený nástennými maľbami, ktoré okrem iného zachytávali dobovú podobu kláštora na Zobore i výjav Poslednej večere.

V období reformácie slúžil chrám istý čas protestantom a v neskoršom období bol opustený a chátral. V 18. storočí prešiel veľkou obnovou, kedy bola zbúraná pôvodná svätyňa a na jej mieste postavili novú loď, čím kostol získal opačnú orientáciu so svätyňou na západnej strane.

Významnou prestavbou prešiel kostolík aj v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom štýle, kedy došlo k predĺženiu lode východným smerom. Vzniklo tak nové priečelie lode so štyrmi stĺpmi. V nasledujúcich desaťročia však znova začal chátrať, až musel byť na začiatku 20. storočia úradne zatvorený.

V roku 1922 objekt vyhorel a obnovený bol v rokoch 1937-38, pričom loď bola novo zastropená a bol vybudovaný nový chór. Pri tejto obnove boli súčasne odkryté nástenné maľby z obdobia okolo roku 1400. Tie boli zreštaurované v 40. rokoch a opätovne v rokoch 2007 - 2010. Vtedy bol realizovaný aj archeologický výskum vo svätyni, ktorý objavil niekoľko hrobov a spodnú časť kupy kamennej románskej krstiteľnice.

Zo stredovekej stavby sa tak podľa všetkého zachovali len obvodové murivo lode (dnešnej svätyne) so zvyškami nástenných malieb a spomínaná časť kamennej krstiteľnice.

GPS: 48.282643151, 18.086714745

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- https://www.nitra.eu/www/content/nisys/list/0/1072
- www.dokostola.sk
- http://nasanitra.sme.sk
- www.youtube.com
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A07).

esteban

Za informácie ďakujeme Ing. arch. Petrovi Hudákovi, PhD.