Mikulčice-Valy - kostol č. 6 (ČR)

V roku 1960 odkryl český archeológ Josef Poulík na JZ okraji Těšického lesa unikátnu dvojapsidovú rotundu, prvú objavenú rotundu pochádzajúcu z čias Veľkej Moravy. Datoval ju do prvej štvrtiny 9. storočia.

Postavili ju v podhradí mikulčického hradiska, avšak len cca 200 metrov od kniežacieho paláca, na piesočnej dune zrejme v areáli veľmožského dvorca. S centrálnym hradiskom ju spájal drevený most vedúci cez jedno z ramien Moravy.

Stavba, označovaná aj ako kostol č. VI, mala podobu rotundy s kruhovou loďou, ku ktorej sa z východnej i západnej strany pripájajú podkovovité apsidy. Hypotézu, že zo západnej strany sa k lodi pripájala veža odborníci odmietajú. Stále však nie je jasný účel západnej apsidy.

Vonkajšia dĺžka stavby je 16,45 metrov a základové murivo je hrubé 95 cm (loď), resp. 85 cm (apsidy). V interiéri bola dlážka z liatej malty. Múry stavby boli zvonka i zvnútra omietnuté a zachovali sa aj zvyšky omietky s maliarskou výzdobou (prevažne geometrické vzory ale aj dôkaz figurálnej maľby).

Okolo rotundy sa našli kolové jamky, ktoré môžu byť pozostatkom lešenia alebo drevenej ochodze (v tejto podobe boli vytvorené aj modely rotundy).

Okolo zrejme čiastočne zničenej rotundy sa pochovávalo ešte aj v 11. či 12. storočí. Podľa svedectva pamätníkov boli z nej pred prvou svetovou vojnou zachované obvodové múry do výške tri štvrte metra. Pri výskume sa však našli až na východnú apsidu už len negatívy základov, podobne ako pri ostatných mikulčických kostolov. Poslúžili miestnym obyvateľom ako zdroj lacného stavebného materiálu.

GPS: 48.80524532, 17.091647387

Zdroje:
- Poulík, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975
- Poláček, L.: Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - pruvodce, svazek 1. AÚ AV ČR, Brno 2006.
- www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice
- Mikulčické múzem na FB

esteban