Banská Bystrica - špitálsky kostol

Už len polygonálne presbytérium je dôkazom existencie špitálskeho kostola zo začiatku 14. storočia v Banskej Bystrici. V 18. storočí na mieste pôvodnej lode postavili nový chrám v smere sever - juh a z gotickej svätyne sa stala bočná kaplnka.

Kostolík sv. Alžbety postavili v roku 1303 ako súčasť mestského špitála. Išlo o menšiu ranogotickú stavbu s polygonálnym presbytériom. To okolo polovice 15. storočia zaklenuli krížovou rebrovou klenbou, ktorej prípory s kalichovými hlavicami sú štýlovo blízke tým v kostole v Slovenskej Ľupči.

V roku 1605 celý špitál aj s kostolom vyhorel, čo viedlo k výraznej prestavbe v roku 1748. Vtedy postavili v podstate nový jednoloďový kostol s oválne ukončeným presbytériom orientovaným v smere sever - juh. Z gotického objektu bola pri tom využitá polygonálna svätyňa, sakristia a severná stena lode. Svätyňa sa stala bočnou kaplnkou zasvätenou po novom sv. Anne.

Súčasnú podobu získal kostolík v roku 1877 pri neogotickej prestavbe, v rámci ktorej boli okrem iného vytvorené nové priečelie s dvoma oknami po stranách nového vstupu.

Zo stredovekej stavby sa okrem hrubej stavby presbytéria a jej klenby sa zachovali aj víťazný oblúk a jedno okno s lomeným oblúkom.

V súčasnosti kostolík spravuje Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.

GPS: 48.732300622, 19.141198397

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5036).
- www.katedralabb.sk/kostoly-a-kaplnky
- Panoráma kostolíka na virtualtravel.sk
- www.vincentini.sk/banska-bystrica

esteban