Banská Bystrica - špitálsky kostol

Už len polygonálne presbytérium je dôkazom existencie špitálskeho kostola zo začiatku 14. storočia v Banskej Bystrici. V 18. storočí na mieste pôvodnej lode postavili nový chrám v smere sever - juh a z gotickej svätyne sa stala bočná kaplnka.

Kostol sv. Alžbety, zvaný aj "Alžbetka" postavili okolo roku 1335 (staršia literatúra uvádza r. 1303) ako súčasť mestského špitála. Išlo o menšiu ranogotickú stavbu s polygonálnym presbytériom a južnou sakristiou, nad ktorou sa nachádzalo oratórium.

Svätyňu okolo polovice 15. storočia zaklenuli krížovou rebrovou klenbou, ktorej prípory s kalichovými hlavicami sú štýlovo blízke tým v kostole v Slovenskej Ľupči. Súčasne kostol rozšírili prístavbou bočnej južnej lode. V roku 1605 celý špitál aj s kostolom vyhorel.

Zásadná prestavba sa udiala v barokovom štýle v rokoch 1738 - 1748. Vtedy postavili v podstate nový jednoloďový kostol s oválne ukončeným presbytériom orientovaným v smere sever - juh. Z gotického objektu bola pri tom využitá polygonálna svätyňa, sakristia a severná stena lode. Svätyňa sa stala bočnou kaplnkou zasvätenou po novom sv. Anne.

Súčasnú podobu získal kostolík v rokoch 1876 – 1877 pri neogotickej prestavbe, ktorú zastrešoval vtedajší banskobystrický biskup a veľký odborník v oblasti dejín umenia Arnold Ipolyi a v duchu historického purizmu realizoval Franz Storno st.

rámci nej bolo vytvorené nové neogotické priečelie severnej lode (do ulice) s novým vstupom a štítom s neogotickou vežou so štyrmi malými nárožnými vežičkam. Rekonštruované boli okná pôvodného presbytéria na základe jedného zachovaného v pôvodnom tvare. Kostolík dostal aj nový mobiliár.

V roku 1944 počas Slovenského národného povstania pri ústupu povstalci vyhodil neďaleký most ponad potok Riečka a sila explózie zničila aj strechu veže špitálskeho kostola. Tú nahradila jednoduchá nízka strecha. Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostolík v roku 1963.

Do pôvodnej podoby bololo zastrešenie veže zrekonštruované počas komplexnej obnovy, ktorú symbolicky zavŕšila slávnostná posviacka kostolíka 25. septembra 2021. V súčasnosti kostolík spravuje Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.

Samotnej obnove predchádzal v roku 2016 reštaurátorský výskum exteriéru (Mgr. art. Rudolf Boroš a Mgr. art. Martin Kukura) a v rokoch 2019 – 2020 realizovaný architektonicko-historický a umelecko-historický výskum (Mgr. Ľubica Fillová, Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Stanislav Rajnoha, Mgr. Tomáš Janura). V roku 2020 sa uskutočnil aj archeologický výskum (JUDr. Mgr. Martin Kvietok, Mgr. Tomáš Molota).

Zo stredovekej stavby sa okrem hrubej stavby presbytéria a jej klenby sa zachovali aj víťazný oblúk a jedno okno. Pri výskume bol zachytený pôvodný vstup do lode na západnej strane a zaklady oltárnej menzy. Objavené bolo tiež gotické kamenné umývadlo - lavabo v sakristii i náhrobný kameň patriaci banskobystrickému richtárovi Egidovi z Bergu († pred r. 1465).

GPS: 48.732300622, 19.141198397

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kvietok, M. - Molota, T. - Tomášik, R.: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu, podľa §39,ods.9, zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a §10 vyhlášky MK SR č. 253/2010, ktorou sa vykonáva zákon č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, pri stavbe: „Obnova NKP r. k. kostol sv. Alžbety“. MIDLAND ADVENTURE s.r.o., Banská Bystrica 2020 (nepublikovaný materiál).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5036).
https://www.pamiatky.sk/page/tajomstva-ukryte-pred-ocami-obnova-kostola-...
- www.katedralabb.sk/kostoly-a-kaplnky
- Panoráma kostolíka na virtualtravel.sk
- www.vincentini.sk/banska-bystrica
https://standard.sk/131603/nenapadny-ale-vyznamny-kostolik-v-banskej-bys...
www.youtube.com/watch?v=HcIpa752kCQ (video o obnove a posviacke kostola)
https://mybystrica.sme.sk/c/22439288/v-kostole-sv-alzbety-nasli-nahrobok...
https://www.bystricoviny.sk/spravy/nas-historicky-a-duchovny-poklad-alzb...

esteban
26. 9. 2016, upravené 15.3.2023 

Za pomoc a podklady ďakujeme JUDr. Mgr. Martinovi Kvietkovi z MIDLAND ADVENTURE s.r.o.