Dolný Lopašov

Už len veža s gotickými oknami pripomína stredoveký pôvod Kostola sv. Martina v dedinke Dolný Lopašov. Stavba zo 14. storočia bola zničená počas tureckých nájazdov v 16. a 17. storočí a neskôr znova postavená.

Obec sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch v roku 1394 pod názvom Lopasow. Bola súčasťou panstva Dobrá Voda. 

Kostolík bližšie neznámej podoby postavili zrejme v 14. storočí. Išlo podľa všetkého o jednolodie s polygonálnym presbytériom zaklenutým krížovou klenbou a dodnes zachovanou predstavanou vežou na západnej strane. Podľa niektorých zdrojov bol chrám pôvodne zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii.

Počas tureckých vojen bola obec spolu s kostolom dvakrát zničená pri útokoch Turkov v roku 1599 a 1663. To si vyžiadalo rozsiahlu prestavbu chrámu v roku 1667. Nie je jasné, do akej miery boli pri prestavbe využité zachované obvodové múry a nakoľko bol rešpektovaný pôvodný pôdorys stredovekej stavby.

Súčasná stavba má podobu orientovaného jednolodia s polygonálnym presbytériom rovnakej šírky ako loď. Na západnej strane sa nachádza predstavaná veža s viacerými gotickými oknami, pričom po stranách veže sú bočné prístavby. Zo severnej strany sa k presbytériu pripája sakristia a pred južným portálom z roku 1667 sa nachádza murovaná predsieň.

Obnova kostola sa realizovala v roku 1752 a ďalšie opravy v rokoch 1896 a 1913. Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1963.

Na gotický pôvod stavby dnes odkazuje predovšetkým veža s viacerými pôvodnými oknami. Na južnej a západnej fasáde sú to dve väčšie okná s lomeným oblúkom a kružbou v podobe mníšky. Okrem toho tu nájdeme na južnej, západnej i severnej strane ďalšie okná obdĺžnikového tvaru. Nie je vylúčené, že podrobnejší výskum by mohol priniesť objavy ďalších zachovaných gotických prvkov.

V ohradnom múre okolo kostola sú zamurované okrem mladších aj gotické kamenné články, napr. rebrá klenby. Pri kostolíku je umiestnená gotická kamenná krstiteľnica (resp. jej kupa osembokého tvaru) z prvej polovice 15. storočia, ktorá je od 2018 národnou kultúrnou pamiatkou.

GPS: 48.576065167, 17.642647147

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Novák, M.: Príspevok k výskumu stredovekých kamenných krstiteľníc na Slovensku. In: Archaeologia historica, roč. 2004, č. 29, str. 507 -  522. Dostupné v elektronickej podobe - https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/140592.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E81).
- https://www.dokostola.sk/farsky-kostol-sv-martina
- https://dolnylopasov.fara.sk/
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=2704
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=2705
- http://www.pamiatky.sk/sk/page/zoznam-vyhlasenych-nkp
- https://www.dubovany.sk/download_file_f.php?id=824559

esteban