Jasová

Na cintoríne v dedinke Jasová pri Nových Zámkoch stojí dodnes Kaplnka sv. Michala. Pôvodne išlo o románsky kostolík spomínaný už v roku 1210, po viacerých prestavbách sa však jeho stredoveká podoba už dá len ťažko rozoznať.

Románsky kostolík zasvätený sv. Vavrincovi postavili na začiatku 13. storočia. Išlo zrejme o typickú stavbu tých čias s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou. V období tureckých vojen kostolík chátral, istý čas ho mali využívať kalvíni.

Obnovu stavby prinieslo až obdobie baroka, keď v roku 1736 bol kostolík rozšírený o podstatne väčšiu loď pristavanú k jeho západnému priečeliu. Románska časť sa tak zmenila na svätyňu nového kostola.

V tejto podobe stál chrám až do roku 1942, keď po výstavbe nového kostola v obci, bolo povolené starý kostol rozobrať. Tomuto osudu však našťastie unikla aspoň pôvodná románska časť.

Tú v roku 1970 obnovili a premenili na kaplnku, po novom zasvätenú sv. Michalovi. Má podobu neveľkej pozdĺžnej stavby zakončenej na východnej strane polygonálnym záverom a s pomerne mohutnou vežičkou nad západným priečelím.

V roku 2016 uskutočnili Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. a Mgr. Pavel Paterka z KPÚ v Nitre geofyzikálny prieskum, ktorý zachytil okrem muriva zbúranej barokovej lode západne od kaplnky predovšetkým zvyšky obdĺžnikového objektu, ktorý sa pripájal ku kaplnke zo severnej strany. Podľa všetkého ide o zaniknutú sakristiu stredovekého kostolíka. Zachytená bola aj stavebná deštrukcia južne a východne od kaplnky.

Presnejšie odpovede ohľadom podoby románskeho kostolíka a jeho stavebného vývoja by mohol priniesť až archeologický a stavebno-historický výskum. V roku 2018 prešiel objekt obnovou, ktorá sa realizovala s finančnou podporou rodáka obce.

GPS: 47.991652114, 18.396826386

Zdroje:
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.
- Reško, A. - Habara, M. - Královičová, Z.: Jasová. Pozoruhodnosti. Malá vlastivedná knižnica 212. číslo, Vydavateľstvo KT, Komárno 2002.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K20).
- www.obecjasova.sk

esteban