Cinobaňa-Turičky

---- DOPLNENÉ + NOVÉ FOTO ----

V dedinke Turičky, dnes časti obce Cinobaňa neďaleko Lučenca, stál až do roku 1928 neveľký gotický kostolík Evanjelickej cirkvi a.v. (ECAV). Po vybudovaní nového kostola sa z neho zachovalo už len presbytérium.

Pôvodne išlo o typickú gotickú stavbu s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou klenbou a severnou sakristiou postavenú po roku 1300 v dominantnej polohe na vyvýšenine v strede obce.

Okolo roku 1370 vyzdobili interiér monumentálne pôsobiacimi freskami maliari z dielne Majstra ochtinského presbytéria. Nájdeme tam zobrazené výjavy Zvestovania Panne Márii, Kľaňania sa troch kráľov, zápasu sv. Juraja s drakom a ďalšie postavy apoštolov a svätcov.

V období reformácie prešiel objekt do rúk protestantom, pričom vznik evanjelického zboru sa zvyčajne datuje do roku 1615. Okolo roku 1620 bol kostolík obnovený a evanjelici si ho upravili pre potreby svojej liturgie. Zrejme vtedy zabielili nástenné maľby a prelomili nové okno na južnej strane svätyne, čim však nevedomky zničili časť fresiek. Pri kostolíku stojí drevená zvonica z obdobia pred rokom 1691, v ktorej by sa mal nachádzať zvon z roku 1737 preliaty z gotického z roku 1371.

Veľkou obnovou prešiel kostolík v roku 1770. Vymenená bola šindľová strecha, na západnom štíte bolo prelomené nové okno, ďalšie okná boli zväčšené. Sakristia bola zbúraná a nahradená novou, spolu s kostnicou. V interiéri položili novú dlažbu a vymenili aj časť vnútorného zariadenia.

V 80. rokoch 19. storočia sa začala zvažovať prístavba veže, napokon sa však nerealizovala. V roku 1886 sa pristúpilo k ďalšej obnove chrámu, v rámci ktorej bol vytvorený nový vstup do lode na západnej strane miesto starého južného. Postavená bola nová tribúna na západnej strane lode, dve staršie okná na južnej strane lode zamurovali a nahradili jedným väčším. Oproti nemu prelomili rovnaké okno aj v severnom múre lode.

Pri tejto obnove boli náhodne objavené stredoveké fresky v presbytériu. Po odpadnutí kusu omietky sa pod ňou objavili gotické písmená. Tie najprv zasa zamaľovali, ale miestny farár Bancík začal sám s oškrabávaním novšej omietky a podarilo sa mu odkryť niekoľko postáv na východnej stene za oltárom. Následne, po oznámení objavu, sa odkrývania fresiek ujal odborník. V prvej vlne nadšenia z objavu boli datované do čias vlády kráľa Bela III. (1173 - 96). Po odkrytí "starobou ošumelých" fresiek si miestny zbor vyžiadal od vtedajšieho ministerstva kultu veľké biele opony z látky, aby nimi mohol fresky zakryť.

Kostolík už v 20. storočí kapacitne nestačil veriacim Evanjelickej cirkvi a.v. a tak sa rozhodli postaviť si nový chrám na mieste pôvodného. Myšlienky na jeho stavbu sa objavujú už pred prvou svetovou vojnou, tá však tieto plány narušila a opäť sa stali aktuálnymi až v druhej polovici 20. rokov 20. storočia.

Pamiatkari presadili aspoň zachovanie presbytéria s freskami. Gotickú loď tak zbúrali a na jej mieste postavili v rokoch 1928 - 29 nový kostol v neorománskom štýle orientovaný v smere sever - juh. Do užívania bol odovzdaný 13. októbra 1929.

ECAV nemala záujem o údržbu zvyšku starého kostolíka a preto ho neskôr odkúpila obec. Pôvodný víťazný oblúk bol zamurovaný a gotické presbytérium je tak prístupné len portálom zo severnej strany.

V súčasnosti je stavba v pomerne dobrom stave, zastrešená šindľovou strechou. Z pôvodných prvkov sa zachovalo východné okno a severný portál, vedúci pôvodne do sakristie. Južné okno bolo zrekonštruované do pôvodnej podoby. Na južnej stene sú taktiež odkryté zvyšky exteriérovej maliarskej výzdoby z mladšieho obdobia.

GPS: 48.451231066, 19.670191705

Zdroje:
- Adamovič, Š.: Dejiny evanj. cirkevného sboru turíčskeho. Turíčky 1936.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Dvořáková, V. - Krása, J., - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- www.cinobana.sk
- www.velkaves.sk/BF/turicky

esteban

Za ochotu a pomoc ďakujeme pani A. Moravčíkovej z KPÚ BB, pracovisko Lučenec.