Evanjelický kostol v Pozdišovciach má románsky pôvod

Súbor románskych tehlových stavieb na juhovýchodnom Slovensku je zasa o čosi väčší. Architektonicko - historický výskum kostola Evanjelickej cirkvi a. v. v obci Pozdišovce neďaleko Michaloviec ešte v roku 2016 identifikoval v súčasnej stavbe románske murivo, ako aj viacere architektonické a ozdobné prvky.

Prvá písomná zmienka o chráme v Pozdišovciach zasvätenom sv. Jurajovi je už z roku 1315. Súčasný kostol bol až donedávna považovaný za barokovo upravenú pôvodne gotickú stavbu, pričom stredoveké prvky sa dochovali na polygonálnom presbytériu datovanom do 15. - 16. storočia. Spomínaný výskum realizovaný v súvislosti s plánovanou obnovou exteriéru však vek stavby posunul až do 13. storočia.

Ukázalo sa, že južná a severná stena presbytéria je tvorená románskym tehlovým murivom, v ktorom boli objavené zamurované štrbinové okná a predovšetkým oblúčikový vlys doplnený dvoma radmi zuborezu. V súčasnosti nie je jasné, či šlo o steny pôvodnej kvadratickej svätyne románskej stavby alebo o jej loď, ktorá bola využitá ako základ pre presbytérium podstatne väčšej gotickej stavby. Isté je len to, že románske murivo pokračovalo západným smerom, keďže na východne boli odkryté náročia s lizénami.

Štrbinové okno románskeho tvaru bolo objavené aj v západnom štíte lode, čo by naznačovalo možnosť, že súčasná loď má tiež románsky pôvod.

Románsky kostol v Pozdišovciach patril medzi reprezentatívnejšie stavby v rámci juhovýchodného Slovenska, ako o tom svedčí výzdoba v podobe oblúčikového vlysu a dvoch radov zuborezu. Podobne ozdobná stavba sa dodnes zachovala vo Veľkej Tŕni (viacradový zuborez ale pílovitý vlys oproti oblúčikovému). Podobný oblúčikový vlys vytvorený z tehál nájdeme na rotunde v maďarskej Szalonne.

Zdroje:
- Janovská, M. - Olejník, V.: Nepoznaná stredoveká etapa vývoja evanjelického kostola v Pozdišovciach. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. FF TU v Trnave, Trnava 2018, s. 176 - 191.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.

esteban

Za fotografiu ďakujeme pánovi Z. Dzurjaninovi z projektu Kostoly Slovenska.

Rubrika: Aktuality