Průhonice (ČR)

Súčasťou areálu zámku v obci Průhonice pri Prahe je pôvodne románsky kostolík zasvätený Narodeniu Panny Márie z konca 12. storočia. Súčasnú podobu získal po gotickej a historizujúcej prestavbe.

Kostolík postavili ako neveľké jednolodie s východnou apsidou a západnou emporou s vežičkou. Empora bola mostíkom prepojená priamo so románskou tvŕdzou. Kostolík vysvätil v roku 1187 pražský biskup Jindřich Břetislav z rodu Přemyslovcov, ktorý bol synovcom kráľa Vladislava a bratrancom Přemysla Otakara I., o čom svedčí objavená listina.

V 14. storočí objekt goticky prestavali, pričom hlavná zmena sa dotkla apsidy, ktorú nahradili väčším presbytériom v šírke lode, zaklenutým rebrovou klenbou.

Počas 30. ročnej vojny bol kostolík poškodený, ale dočkal sa aj opravy v barokovom slohu. Pritom však prišiel o západnú emporu a precízne románske kvádrové murivo bolo omietnuté.

V roku 1892 v rámci celej obnovy zámku a parku bol renovovaný aj kostolík, ktorému bola v duchu vtedajšieho prístupu k pamiatkam vrátená románsko-gotická podoba.

Osvetlenie kostolíka bolo vylepšené veľkými pseudorománskymi oknami na južnej i severnej strane lode a neogotickými oknami na presbytériu. Do západnej časti lode bola opäť vstavaná empora a z fasád boli odstránené omietky. Pôvodný vstup z južnej strany lode bol zamurovaný a nahradený novým vchodom na severnej strane. K presbytériu bola z južnej strany pristavaná sakristia. Počas obnovy boli objavené aj gotické maľby.

V 90. rokoch minulého storočia sa začalo s ďalšou obnovou a podarilo sa reštaurovať nástenné maľby. Menšie práce sa realizovali aj v posledných rokoch.

GPS: 50.000632931, 14.558477998

Zdroje:
- http://cestlice.farnost.cz/node/10
- www.pruhonice-obec.cz
- http://www.parkpruhonice.cz/index.php?p=kostel&site=default

esteban