Kolíňany

Patrocínium: sv. Štefana kráľa

Vznik: 12. storočie

Poloha: na návrší nad obcou

Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostolík s predstavanou západnou vežou a polkruhovou apsidou rozšírený modernou prístavbou

História
Kostolík postavili na skalnatom návrší v dominantnej polohe niekedy v priebehu 12. storočia. Išlo o typickú románsku stavbu so západnou emporou, blízku kostolom v neďalekých Dražovciach či Dolných Obdokovciach.
V období gotiky prešiel dvoma prestavbami, druhú z nich, neskorogotickú, datoval výskum do obdobia okolo a po roku 1400.
V druhej polovici 17. storočia prešiel kostolík renesančnou prestavbou, o storočie neskôr sa realizovali barokové úpravy. rozšírili o severnú kaplnku obdĺžnikového pôdorysu. Ďalšie úpravy sa udiali aj koncom 19. a začiatkom 20. storočia.
Zásadnou prestavbou prešiel objekt v roku 1933, keď naprieč loďou postavili novú väčšiu loď zakončenú presbytériom na severnej strane. Nové priestory sprístupnili vybúraním oblúkov v severnej a južnej stene pôvodnej románskej lode. Prestavbe padla za obeť aj staršia severná kaplnka.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej polohe dominuje širokému okoliu a je viditeľný už zďaleka.
- Prestavba v 20. storočí do značnej miery narušila stredoveký ráz kostolíka, našťastie však nedošlo k zbúraniu pôvodnej stavby vo väčšom rozsahu.
- Z románskeho obdobia sa tak zachovala polkruhová apsida zaklenutá  konchou a triumfálny oblúk, západná predstavaná veža i veľká časť obvodových múrov lode.
- V interiéri je to hlavne pôvodná empora, ktorá sa otvára do lode troma oblúkmi nesenými dvoma hranolovými piliermi.
- Výskum v roku 2014 priniesol objav zamurovaných štrbinových okien na jýchodnej a južnej stene apsidy. Kamenné ostenie ďalšieho stredovekého okna obdĺžnikového tvaru sa našiel pri archeologickom výskume v navŕšení terénu po prestavba v 20. storočí.
- Pri tom istom výskume sa našli aj takmer všetky časti jednoduchého románskeho portálu.
- Reštaurátorský výskum interiéru apsidy nepotvrdil prítomnosť nástenných malieb.
- Podobným spôsobom ako v Kolíňanoch boli rozšírené románske kostolíky v obciach Jur nad Hronom, Orešany i Jelka.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júni 2006, októbri 2009, septembri 2011 a februári 2015. K nafoteniu interiéru sme sa zatiaľ nedostali.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Kolíňany (maď. Kolon) leží cca 11 kilometrov severovýchodne od Nitry, hneď pri hlavnej ceste na Zlaté Moravce. Kostolík na kopci je zďaleka viditeľný. Areál je voľne prístupný a dá sa k nemu dostať aj autom. Od kostolíka je krásny výhľad na okolitú krajinu. Kontakt na farský úrad: 037/631 62 21.
GPS: 48.361374724, 18.191535473

Literatúra:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5T94).

Web
- www.kolinany.eu
- https://plus.google.com/photos/kolinany
- www.zoboralja.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu