Devín

Patrocínium: sv. Kríža

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: na vyvýšenine v západnej časti obce

Stručný popis: pôvodne románsky, dnes goticko-barokový jednoloďový kostol s rovno ukončeným presbytériom, južnou a severnou kaplnkou, severnou sakristiou a západnou vežou. 

História
Kostolík postavili v obci ako farský chrám, nahradzujúci ranorománsku rotundu v areáli hradu, odkiaľ sa jadro osídlenia presunulo po podhradia. Išlo o typickú stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou približne vo veľkosti dnešného presbytéria. V nasledujúcom období, ešte v druhej polovici 13. storočia, kvôli zväčšeniu kapacity pristavali k západnému priečeliu novú, podstatne väčšiu loď. Zrejme súčasne bola apsida zaklenutá konchou, čo si vyžiadalo doplnenie dvoch oporných pilierov.
Na začiatku 14. storočia bola stavba opätovne upravovaná. Polkruhovú apsidu zvonku domurovali do podoby pravouhlého uzáveru a zo severnej strany pristavali sakristiu zaklenutú valenou klenbou. Významnú zmenu predstavovala aj prístavba pohrebnej kaplnky k južnej strane lode.
V prvej polovici 15. storočí pristavali kaplnku aj zo severnej streny lode. V súvislosti s prestavbou devínskeho hradu došlo v roku 1677 aj k obnove kostola. Loď kostola bola zaklenutá novou klenbou, zmizli lomené oblúky, ktorými sa do hlavnej lode otvárali bočné kaplnky. K západnému priečeliu pristavali vysokú vežu a nanovo zaklenuli hlavnú loď. Ďalšie barokové úpravy sa realizovali aj v roku 1772.
V prvej polovici 19. storočia (okolo r. 1815) klasicisticky prestavali presbytérium a z južnej strany pripojili novú sakristiu.
Zložitý architektonický vývoj stavby pomohol objasniť komplexný výskum, ktorý sa začal v roku 1970. Naň nadviazala obnova kostola, ktorá mu vrátila viaceré z gotických detailov a predovšetkým severnej kaplnke jej neskorogotickú podobu.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje vďaka polohe a veži výraznú dominantu obce, dobre viditeľnú aj z hradu.
- Dispozícia s pristavanými bočnými kaplnkami vytvára najmä z čelného pohľadu dojem trojlodia.
- Kostol predstavuje zaujímavú kombináciu predovšetkým gotického a barokového slohu.
- V okolí kostola bolo odkryté rozsiahle pohrebisko z čias Veľkej Moravy, čo niektorých autorov priviedlo k hypotéze, že na tomto mieste stál kostol už v 9. storočí a že sa tu nachádzala aj hrobka sv. Metoda. Toto obdobie pripomína aj súsošie sv. Cyrila a Metoda a socha Svätopluka pred kostolom.
- Ranogotický pôvod severnej sakristie potvrdzujú štrbinové okná vo východnej a západnej stene.
- Južná kaplnka aj po neskorších prestavbách si zachovala dosť zo svojej gotickej podoby, nájdeme tu viacero ranogotických i neskorogotických okien, zamurovaný portál i krížovú rebrovú klenbu so svorníkmi. S priestorom lode ju spája široký gotický portál, slúžiaci pôvodne ako hlavný vstup do kostola.
- Severná kaplnka predstavuje po obnove krásny príklad neskorogotickej architektúry bez neskorších zásahov. Je zaklenutá troma poliami krížovej rebrovej klenby, na svorníkoch ktorej nájdeme erby Garayovcov (stočený had) a grófov z Celje. Tretí svorník je bez výzdoby, zrejme bol vyhradený pre erb niektorého zo synov Mikuláša Garaya. S priestorom hlavnej lode ju spájajú tri lomené oblúky arkád. Na severnej a západnej strane sú gotické okná s bohatou kružbou.
- Hlavná loď bola zrejme tiež zaklenutá gotickou klenbou, svedčí o tom pri výskume objavený svorník veľkých rozmerov, zdobený listami okolo stredovej tváre Krista. Dnes je uloženy v južnej kaplnke.
- V priestore pod vežou je vystavený hodnotný gotický reliéf z 15. storočia (okolo r. 1420), sčasti poškodený. Našiel sa zamurovaný na v západnej stene južnej prístavby. Zobrazuje Krista na Olivovej hore.
- V areáli devínskeho hradu sa našli základy veľkomoravského kostola a rotundy z 10. - 11. storočia. V neďalekom Hainburgu na rakúskej strane Dunaja stojí románsky karner a v tamojšom hradnom areáli románska kaplnka.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský miestnej farnosti. Po obnove je v relatívne dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2008, októbri 2009 a júli 2011.

Bohoslužby: v pondelok, stredu a piatok o 18:00 hod. (v lete o 19.00 hod.), vo štvrtok o 7.00 hod., v sobotu o 8.00 a v nedeľu o 9.30 hod. 

Praktické informácie
Obec sa nachádza pár kilometrov západne od Bratislavy pod rovnomenným hradom. Je dostupná okrem iného aj linkami MHD č. 28 a 29. Kostol je vďaka vyvýšenej polohe a vysokej veži neprehliadnuteľný. Kontakt na farský úrad: 0905 614 610.
GPS: 48.173484035, 16.987320185

Literatúra
- Johanidesová, M.: Stavebný vývoj devínskeho kostola. Obzor, Bratislava 1974.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Bránsky, K.: Kostol z 9. storočia v Devíne. Vlastným nákladom, Trnava 2008.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1373).

Web
- www.devin.sk
- www.devin.sk/farsky-urad
- http://sk.wikipedia.org
- www.kultura-fb.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu