Kremnica - karner

Patrocínium: sv. Ondreja, pôvodne sv. Michala

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: v areáli mestského hradu

Stručný popis: dvojpodlažný neskororománsky karner - rotunda, tvorený spodnou kostnicou a vrchnou kaplnkou

História
Karner vznikol podľa všetkého pri staršom farskom kostole niekedy v prvej polovici 13. storočia (uvádza sa aj obdobie okolo roku 1200), o čom svedčí masívna rebrová klenba dolného podlažia - kostnice v neskororománskom štýle.
V gotickom období bola prestavaná horná kaplnka, ktorú zaklenuli šesťdielnou rebrovou klenbou a interiér vyzdobili nástennými maľbami. Z tohto obdobia pochádzajú aj gotické okná s kamennou kružbou i vstupný portál. Prestavaná kaplnka mala byť vysvätená v roku 1423 a opätovne kvôli vražde v roku 1431. Pri tejto príležitosti bolo zmenené patrocínium kaplnky na sv. Ondreja.
Ako kaplnka sa rotunda využívala do 16. storočia, následne až do 18. storočia slúžila ako zbrojnica. V roku 1731 bola znova požehnaná a odvtedy slúžila opäť na sakrálne účely.
V 80. a 90. rokoch minulého storočia sa tu realizoval výskum a komplexná obnova. Archeológovia potvrdili datovanie stavby ešte do 13. storočia a v kaplnke sa podarilo odkryť a reštaurovať stredoveké nástenné maľby (v r. 1994).

Zaujímavosti
- Karner spolu s podobným objektom v Banskej Štiavnici patrí medzi pekné ukážky tohto typu sakrálnych stavieb v stredoslovenskej banskej oblasti.
- V staršej literatúre je stavba datovaná do začiatku 14. storočia (aj na základe 1. písomnej zmienky o Kremnici z roku 1328), jej vznik pred rokom 1250 však potvrdil výskum v roku 1987.
- Z neskororománskeho obdobia sa zachovala predovšetkým šesťdielna masívna rebrová klenba spodného podlažia s centrálnym šesťuholníkovým svorníkom. Rebrá majú jednoduchý obdĺžnikový prierez.
- Do 13. storočia je datovaná aj časť nástenných malieb v kaplnke.
- Stredoveké fresky v kaplnke zobrazujú život sv. Erazma - mučeníka, s viacerými drastickými scénami mučenia. Nachádzajú sa v dvoch vrstvách, obe sa však venujú sv. Erazmovi. Ten bol patrónom baníkov a na Slovensko sa zrejme dostal z neapolského prostredia. Gotickú výzdobu kaplnky dopĺňajú konsekračné kríže a obraz neznámej svätice s palmovou ratolesťou.
- Gotická architektúra je prezentovaná rebrovou klenbou v kaplnke so svorníkom zdobeným reliéfom skríženého banského kladivka a želiezka, dvoma oknami s kamennou kružbou, ako aj západným portálom do kaplnky.
- Kaplnka bola vysvätená v rokoch 1423 a 1431. Opätovnú konsekráciu si vyžiadal zločin, ktorý sa v nej udial - vražda mešťana Fridlína.
- Neďaleko rotundy stojí gotický Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý v sebe možno ukrýva murivá staršej románskej stavby z prvej polovice 13. storočia.
- Na karner je priamo napojená severná bašta chrániaca v minulosti jediný vstup do areálu mestského hradu.
- Viaceré stredoveké sakrálne stavby sa zachovali aj priamo v Kremnici. Okrem Kostola sv. Kataríny je to v areáli hradu bývalá gotická kaplnka - Banícka bašta, značne prestavaný špitálsky kostol v meste a lokalita zbúraného, tiež gotického farského kostola na námestí. Zaujímavé kostolíky sa nachádzajú aj v susedných obciach Lúčky a Kremnické Bane.

Súčasný stav
Karner tvorí súčasť mestského hradu a je jednou z jeho expozícií prístupnou v rámci prehliadky múzea. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v januári 2014.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie:
Mestský hrad v Kremnici spravuje tamojšie Múzeum mincí a medailí patriace pod Národnú banku Slovenska. Je otvorený celoročne a vstupné je 2,69 € pre dospelých a 1,34 € pre deti a dôchodcov. Bližšie informácie na stránke múzea. Na fotografovanie v areáli je potrebné mať písomné povolenie od riaditeľky múzea.
GPS: 48.706647059, 18.917502165

Literatúra:
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Karner Mestského hradu Kremnica. Informačný leták NBS - Múzea mincí a medailí, 1997.
- Plaček, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Slovart, Bratislava 2007.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4129).

Web:
- www.muzeumkremnica.sk
- http://kremnica.duskova.sk
- www.kremnica.fara.sk
- www.kremnica.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu