Rybník

- NOVÉ FOTO+DOPLNENÉ -

Patrocínium: pôvodne sv. Kríža, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli pri cintoríne na kopci mimo dediny

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík sa prvýkrát spomína v roku 1266 spolu s priľahlou osadou ako Sancta Crux (Svätý Kríž). Typologicky je veľmi blízky ďalším ranogotickým kostolom regiónu Gemer (Kraskovo, Kyjatice). V druhej polovici 14. storočia bol interiér kostolíka vyzdobený nástennými maľbami. Ich autorom bol asi žiak majstra z Koceľoviec.
Stavba bola upravovaná už v renesancii a potom aj v baroku, išlo však o menšie zásahy, ktoré nenarušili gotický ráz objektu.
Podľa obecnej kroniky zasiahol kostolík v roku 1747 blesk a spôsobil požiar. V roku 1750 bol kostolík obnovený a dostal aj nové vnútorné vybavenie, vrátane oltára. V prvej polovici 19. storočia kostolík spustol, keďže sa plánoval postaviť nový chrám priamo v obci. Opravený bol až v roku 1850, keď sa upustilo od plánovanej výstavby. Podľa obecnej kroniky mali byť počas tejto rekonštrukcie objavené stredoveké fresky.
V roku 1908 bol kostolík z úradnej moci zatvorený. V roku 1910 boli (znovu)objavené v presbytériu nástenné maľby. Opätovne bol kostolík opravený až v roku 1922 s prispením štátu za 15 000 korún. V nasledujúcom období boli maľby nie celkom vyhovujúcim spôsobom zreštaurované.
Vzhľadom na pokles členov cirkevného zboru v obci sa kostolík cca pred 40 rokmi prestal využívať na liturgické účely. Postupne začal chátrať a jeho vnútorné vybavenie sa stalo obeťou zlodejov i vandalov. V 70. rokoch 20. storočia bol poškodený aj pri rozmetávaní hnoja dynamitom na okolitých poliach.
Na záchranu kostolíka vznikla iniciatíva okolo stránky www.evanjelik.sk. V auguste 2008 zorganizovali brigádu, v rámci ktorej odstránili polozrútený drevený prístrešok pred vchodom ("vchádzikom"), osadili okná a upratali vnútorné priestory. Akciu zakončili Službami Božími, ktoré sa v kostolíku slúžili po dlhom čase.
V roku 2014 sa začala komplexná obnova stavby, v rámci ktorej bolo riešené zastrešenie stavby a južná fasáda lode a presbytéria.

Zaujímavosti
- Kostolík zaujme na prvý pohľad svojou polohou a citom, s akým ho stavitelia umiestnili do krajiny.
- Do dnes sa zachoval v autentickej stredovekej podobe bez väčších stavebných zásahov v neskorších obdobiach.
- Na východnej stene svätyne i sakristie sa nachádzajú pôvodné ranogotické okná, svojou šírkou ešte pripomínajúce románske štrbinové okná. Pri obnove južnej steny lode boli objavené a na fasáde prezentované obrysy ďalších dvoch okien rovnakého tvaru.
- Gotický portál s lomeným oblúkom sa zachoval v južnej stene lode, sedlový gotický portál vedie aj z priestoru presbytéria do sakristie.
- Nárožia stavby postavenej z lomového kameňa sú zosilnené veľkými opracovanými kamennými kvádrami.
- Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou s jednoduchým svorníkom.
- V presbytériu sa zachovali v pomerne zlom stave hodnotné gotické fresky zachytávajúce výjavy zo života Ježiša Krista. V staršej literatúre boli maľby hodnotené ako príklad zľudovelej nástennej maľby a datované do prvej štvrtiny 15. storočia. Dnes ich odborníci radia medzi najkvalitnejšie príklady freskovej tvorby v Gemeri v období 60. - 80. rokov 14. storočia.
- Jednoduché pastofórium v severnej strane presbytéria je zdobené iluzívnou nadstavbou v podobe zaujímavo tvarovaného kríža s lístkami.
- V interiéri sú až tri drevené tribúny, z toho na severnej strane dve nad sebou.
- Areál kostolíka s priľahlým cintorínom bol ohradený kamenným múrom, z ktorého sa zachovali už len zvyšky.
- V Rybníku stál podľa povestí na mieste kostolíka kláštor mníšskej rehole nazarénov, ktorý mali zničiť husiti. Tí mali stavbu prebudovať do podoby dnešného kostolíka. Doteraz sa však existenciu kláštora nepodarilo vierohodne doložiť.
- Južne od kostola sa nachádzajú dva zaujímavé kamenné hroby orientované v smere sever - juh.
- V stolovom evanjelickom kalendári na rok 2008 sa nepresne uvádza, že presbytérium kostolíka bolo postavené už v roku 880, teda za čias Veľkej Moravy. K nemu mala byť v roku 1217 pristavaná ranogotická loď.
- Krátke video o kostolíku
- V okolí nájdeme stredoveké kostolíky v dedinkách Rákoš, Sirk a Ratková.

Súčasný stav
Kostolík patrí Evanjelickej cirkvi a.v., pod cirkevný zbor v Ratkovej. Na krátky čas bol obnovený cirkevný zbor priamo v Rybníku, ten však koncom roku 2012 zanikol. Už dlhší čas sa však nevyužíva. To sa podpísalo aj na zlom stave budovy i vnútorného vybavenia. V roku 2014 sa však začala obnova stavby i priľahlého areálu s finančnou podporou z programu Obnovme si svoj dom, ktorú realizuje OZ Ohrozené kostoly. Navštívili sme ho koncom augusta 2008, v septembri 2010 a novembri 2015.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Rybník sa nachádza južne od cesty spájajúcej Hnúšťu a Jelšavu, približne 35 km severovýchodne od Rimavskej Soboty. Kostolík stojí južne od obce, dostupný poľnou cestou. Areál s cintorínom je voľne pristupný, kostolík samotný je zatvorený, od roku 2014 tam prebieha obnova.
GPS: 48.545218953, 20.131164193

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Dvořáková, V. – Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2010.
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. diel. Veda, Bratislava 1977.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- www.evanjelik.sk/taxonomy/term/239
- http://picasaweb.google.sk/tibberius (nájdete tu aj ofotené strany z obecnej kroniky)
- www.ohrozenekostoly.sk/rybnik
- www.restauart.sk/2-/kostol-v-rybniku
- Iniciatíva Zachráňme Rybník na FB
- www.obec-rybnik.sk

esteban

Za pomoc a fotografie spred obnovy ďakujeme pánovi Ondrejovi Majlingovi, evanjelickému farárovi.

Ďalšie články o kostolíku: Z nášho itinerára, Stručne: obnova..., Rozhovor s kňazom ECAV T. Molnárom

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu