Bratislava-Podunajské Biskupice

--- AKTUALIZOVANÉ + NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: cca polovica 12. storočia

Poloha: v obci pri areáli nemocnice

Stručný popis: románsko-gotický trojloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, predstavanou západnou vežou a modernými prístavbami bočných lodí zo severnej a južnej strany

História
Kostol postavili niekedy okolo polovice 12. storočia v obci, ktorá bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Išlo o reprezentatívnu trojloďovú stavbu. Kostol sa spomína prvýkrát v listine z roku 1264.
Z obdobia okolo roku 1300 má pochádzať stavba severnej sakristie zaklenutá dvoma poliami krížovej rebrovej klenby.
V období neskorej gotiky sa uskutočnila rozsiahla prestavba kostola, keď bolo trojlodie a presbytérium zaklenuté krížovými rebrovými klenbami a vyzdobené nástennými maľbami.
V rámci renesančnej prestavby bola gotická klenba lode nahradená novou - krížovou hrebienkovou - ktorá využila pôvodné nosné stĺpy.
V poslednej tretine 18. storočia bol priestor kostola rozšírený o oratórium (1770) a južnú kaplnku (1794). V tejto podobe kostol existoval až do 30. rokov 20. storočia. V rokoch 1937 - 38 boli pri obnove objektu nahradené barokové prístavby novými bočnými loďami v modernom štýle, ktoré významne narúšajú stredovekú podobu stavby.
V 60. rokoch minulého storočia bola pri obnove stavby obitá omietka na pilieroch oddeľujúcich pôvodné trojlodie od moderných prístavieb - jediných zvyškoch južnej a severnej steny stredovekého kostola, napriek tomu, že sa tam mohli zachovať fragmenty nástenných malieb.
V roku 2015 sa začal výskum kostola, ktorý pomohol objasniť pôvod kostola a priniesol tiež objav nástenných malieb v presbytériu.

Zaujímavosti
- Kostol kvôli moderným prístavbám nevyzerá ako to, čím v skutočnosti je - najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou Bratislavy.
- Na základe nedávneho výskumu bol kostol datovaný už do polovice 12. storočia. Tým získalo hlavné mesto oficiálne prvý zachovaný chrám z románskeho obdobia. Tento sloh bol až doteraz zastúpený len zvyškami stavieb odkrytých archeologickým výskumom. Datovanie potvrdila analýza dreva objaveného v murive lode a veže. V staršej literatúre bol objekt datovaný pred rok 1264, niekedy s presným datovanám do roku 1221.
- Počas archeologického výskumu boli nájdene pri kostole hroby datovateľné do obdobia 10. - 11. storočia, čo naznačuje možnosť, že na mieste stála ešte staršia stavba.
- Priestor trojloďovej haly dodnes pripomína reprezentatívnosť kostola v období stredoveku.
- Pri stavbe kostola bol využitý aj stavebný materiál z bližšie neznámej rímskej stavby, čo dosvedčuje kameň v murive veže s rímskym nápisom, ktorý objavili v roku 1964.
- Pôvodnú podobu zo 14. storočia si najlepšie zachovala severná sakristia. Nájdeme tu dve polia krížovej rebrovej klenby so svorníkmi zdobenými reliéfom Ježiša Krista a baránka Božieho. Rebrá klenby dosadajú na zdobené konzoly.
- V sakristii sa zachovali aj nástenné maľby, ktoré spolu s bohatou kamenárskou výzdobou podporujú teóriu, že tento priestor sa v 14. storočí používal aspoň istý čas na liturgické účely či ako súkromná kaplnka alebo oratórium.
- Nástenné maľby v sakristii pochádzajú z obdobia okolo roku 1350. Na klenbách nájdeme tradičné zobrazenia štyroch evanjelistov a ďalšie výjavy namaľované na štylizovanej oblohe s hviezdami. Na južnej stene sa nachádzajú obrazy z legendy o sv. Jurajovi - okrem jeho známeho zápasu s drakom aj scénu lúčenia sa s princeznou, ktorú mali obetovať drakovi, a tiež zrejme výjav umučenie svätca.
- Stredovekú podobu má v značnej miere dodnes aj polygonálne presbytérium datované do 14. storočia. Zaklenuté je pôvodnou gotickou klenbou, ktorej svorníky sa však už nezachovali. Viaceré z konzol klenby nesú stredovekú reliéfnu výzdobu. Okná sú zdobené kamennými kružbami.
- V južnej stene sa nachádza gotická sedília s jednoduchým lomeným oblúkom.
- Najnovší výskum odkryl v presbytériu v sondách fragmenty nástenných malieb, vrátane konsekračného kríža či jedného zo symbolov evanjelistov. Predbežne boli datované do 40. rokov 14. storočia.
- Krov nad presbytériom bol datovaný na koniec 15. storočia.
- V stredovekom trojlodí nájdeme dolné časti rebier zaniknutej gotickej klenby a pôvodné stĺpy, ktoré ju niesli.
- Na južnej strane sa zachoval gotický portál.
- Napravo od víťazného oblúka je nad dlažbou v múre osadený náhrobný kameň miestneho farára Petra z roku 1360.
- Nad týmto kameňom je v stene osadený ozdobný kamenný článok v tvare ľalie.
- V kostole zaspievala v januári 2016 aj česká speváčka Lucie Bílá (video z vystúpenia).

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. V súčasnosti sa rozbieha výskum. Navštívili sme ho v septembri 2006, apríli 2012, januári 2014, apríli 2015, februári a októbri 2016.

Bohoslužby: v slovenskom i maďarskom jazyku, v nedeľu o 8.00 a 09.30 a 11.00 hod., podrobnejšie informácie na stránke farnosti.

Praktické informácie
Podunajské Biskupice sú mestskou časťou Bratislavy a nachádzajú sa na jej východnom okraji. Kostol stojí v centre obce pri tamojšej nemocnici v oplotenom a zvyčajne neprístupnom areáli. Kostol je možné navštíviť v rámci pravidelných bohoslužieb, prípade si dohodnúť návštevu na fare. Kontakt na farský úrad: 02/45 248 671.
GPS: 48.124278226, 17.209745049

Literatúra
- Botek, A. - Erdélyi. R. - Pauliny, P. - Vachová, B.: Informácia o architektonicko-historickom výskume Kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Smoláková, M.: K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umení na Slovensku. Nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach. In: Archaeologia historica: sborník příspěvků přednesených na 37. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na raně středověká centra, jejich podobu a vývoj. Chrudim 19.-22. září 2005 / Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 31, (2006,) s. 433-442.
- Gerát, I.: Svätí bojovníci v stredoveku. Úvahy o obrazových legendách sv. Juraja a sv. Ladislava na Slovensku. Veda, Bradislava 2011.
- Šedivý, J.: Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. Bratislava, Chronos 2007.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M30).

Web:
- http://new.farapb.sk
- www.obnova.sk/blog/pamiatky-v-podunajskych-biskupiciach
- www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/20710

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu