Župčany

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie, pôvodne sv. Jána evanjelistu

Vznik: cca 1. polovica 15. storočia

Poloha: v mierne vyvýšenej polohe v obci

Historický región: Šariš

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou rozšírený o modernú loď a vežu

História
Kostol postavili v mierne vyvýšenej polohe ako väčšiu stavbu zrejme v prvej polovici 15. storočia, pričom by malo ísť podľa všetkého už o druhý sakrálny objekt v obci. O kostole sa zachovala zmienka z roku 1438, kedy bol ešte zasvätený sv. Jánovi evanjelistovi.
Išlo o bezvežové jednolodie s kvadratickým (na tú dobu už skôr archaickým) presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby so zdobeným svorníkom. Loď mala pôvodne rovný strop, ktorý nahradili murovanou klenbou až pri prestavbe v 18. storočí. K zmene patrocínia zrejme došlo po období reformácie.
Súčasnú podobu objekt dostal až v rámci pomerne necitlivého rozšírenia na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia. Vtedy zbúrali kompletne západné priečelie a predĺžili loď západným smerom. K novému západnému priečeliu takisto pripojili predstavanú vežu. Nový vstup do kostola vytvorili zo západnej strany cez podvežie.

Zaujímavosti
- Kostol kvôli rozšíreniu a nevhodným omietkam prišiel o značnú časť stredovekej podoby, v interiéri sa však dodnes zachovalo viacero hodnotných architektonických detailov svedčiacich o význame stavby.
- Pri odstránení západnej stene lode bol nepochopiteľne zničený západný gotický portál a tiež vzácna rozeta tvorená siedmimi 6-laločnými otvormi, ktorej staršiu predlohu nájdeme v neďalekom Veľkom Šariši.
- V exteriéri sa zachoval zamurovaný portál v južnej stene lode, pôvodné okná s kružbami na južnej a východnej strane presbytéria (veľmi podobné tomu vo Veľkom Šariši) a štvorlístkové okienko vo východnom štíte presbytéria. Sčasti sú zachované ostenia východného okna sakristie.
- V interiéri ide o pôvodnú klenbu presbytéria dosadajúcu na klenby ihlanovitého tvaru. Svorník klenby je zdobený po stranách reliéfmi listov.
- Pôvodná valená klenba s lomeným oblúkom sa zachovala aj v sakristii.
- V južnej stene presbytéria sa nachádza veľká sedília s lomeným záklenkom.
- V severnej stene svätyne je osadené gotické pastofórium s nadstavbou v tvare oslieho chrbta zdobeného krabmi a vrcholovou ružicou.
- Do sakristie vedie ostro lomený gotický portál.
- Vizitácia z roku 1749 spomína sčasti rozpadnutý ohradný múr príkostolného cintorína.
- Pri kostole sa nachádza pamätník známeho kňaza a spisovateľa Jonáša Záborského, ktorý tu pôsobil 23 rokov a v roku 1876 aj zomrel.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Svinia, Medzany a Veľký Šariš (kostol a kaplnka).

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho vo februári 2018.

Bohoslužby:  v nedeľu o 8.00 a 10.30 h

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 10 km západne od Prešova. Kostol stojí v otvorenom areáli v obci. Kontakt na farský úrad: 051/77 111 85.
GPS: 49.01385683, 21.154326034

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2785).

Web:
- http://www.obeczupcany.sk/obec-1/farnost/
- http://www.dokostola.sk/kostol/411096-nanebovzatia-panny-marie
- https://presov.korzar.sme.sk/c/20372101/najstarsou-pamiatkou-v-zupcanoch...
- https://korzar.sme.sk/c/5329722/objavy-a-zanik-stredovekych-prvkov-archi...

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu