Ladzany

Patrocínium: nedochovalo sa, dnes kostol Evanjelickej cirkvi  a. v.

Vznik: približne prvá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na návrší v obci

Stručný popis: jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili zrejme niekedy v prvej polovici 13. storočia (uvádza sa aj obdobie okolo roku 1200) v areáli staršieho hradiska. Pôvodne mohlo ísť aj o rotundu bez apsidy, slúžiacu zrejme ako hradná kaplnka, ktorú v období gotiky (uvádza sa rok 1336 i prvá polovica 15. storočia) rozšírili o pozdĺžnu loď. Pravdepodobne v tomto období pribudla zo severnej strany obdĺžniková sakristia.
Počas reformácie kostolík prešiel do rúk evanjelikom, tunajší cirkevný zbor mal vzniknúť v roku 1576 alebo 1586. Podobne ako v iných prípadoch aj o túto stavbu sa viedli spory medzi evanjelickou a katolíckou cirkvou. V roku 1697 postavili v areáli kostolíka drevenú zvonicu.
V druhej polovici 18. storočia bol kostolík výraznejšie upravovaný. Okrem celkovej obnovy pristavali v roku 1761 pred západný vstup murovanú predsieň a do interiéru pribudol nový organ.
V roku 1854 pribudla predsieň aj pred severný vstup, neskôr postavili aj malú vežičku nad súčasnou svätyňou. Pri obnove v roku 1922 ju odstránili, v roku 1936 zbúrali kvôli zlému stavu severnú predsieň.
Veľká obnova v interiéri sa uskutočnila v roku 1964, kedy bol kostolík vymaľovaný, dostal nové lavice a elektrické harmónium. Celkové náklady boli 170 000 Kčs. Stavba mala však aj veľké problémy so statikou, keďže v múroch sa objavili v roku 1978 trhliny. Rozsiahla oprava celého kostolíka sa realizovala v roku 1982 a stála viac ako 370 000 Kčs.

Zaujímavosti
- Kostolík spolu so zvonicou tvorí výraznú dominantu obce. Zachoval sa navyše bez výraznejších úprav v neskoršom období.
- Stavba má nezvyčajné proporcie, keď na južnej strane je svätyňa výrazne širšia ako samotná loď. Príčinou je gotický plášť pristavaný k pôvodnému murivu.
- Pôvodné patrocínium kostolíka nie je známe, neuvádza ho ani najnovší Katalóg patrocínií na Slovensku z roku 2009.
- Loď je prístupná dvoma jednoduchými gotickými portálmi, ktoré nájdeme na západnej a netradične severnej strane. Severný portál je obrátený k dnešnej budove fary a je možné, že na tomto mieste stála aj v stredoveku nejaká stavba.
- V severnej strane svätyne sa nachádza gotické pastofórium zdobené vo vrchnej časti troma fiálami.
- O stredovekom pôvode sakristie svedčí neskorogotický sedlový portál do svätyne, ako aj jednoduchá a pomerne nízka valená klenba.
- Do stredovekého vybavenia kostolíka patrí aj kamenná krstiteľnica z prvej polovice 15. storočia.
- Pri južnej, západnej a severnej stene lode stojí drevená tribúna zo 17. - 18. storočia, o čom svedčí aj letopočet 1763, ktorý na nej nájdeme.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v blízkom okolí, v susedných obciach Sebechleby (ranogotická stavba), Hontianskych Nemciach (románska bazilika a ranogotická kaplnka vo vinohradoch) a pri Hontianskych Tesároch.

Súčasný stav
Kostolík slúži miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Po veľkej rekonštrukcii v roku 1982 je v pomerne dobrom stave. Cirkevný zbor a obec plánujú v najbližších rokoch výmenu plechovej strechy za inú, vhodnejšiu krytinu. Podmienkou je však získanie potrebných financií z externých zdrojov, čo sa doteraz (september 2013) nepodarilo. Kostolík sme navštívili v marci 2010.

Bohoslužby: v nedeľu a počas cirkevných sviatkov o 10.30 hod.

Praktické informácie
Obec Ladzany sa nachádza cca 19 km juhozápadne od Krupiny smerom na Levice. Kostolík v opevnenom areáli s výraznou zvonicou je neprehliadnuteľný, stojí hneď nad cestou smerom na Hontianske Tesáre a Dudince. Kontakt na farský úrad - 045/ 559 61 62 alebo 0910 211 736.
GPS: 48.263905474, 18.904874325

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kronika cirkevného zboru v Ladzanoch. Rukopis uložený na farskom úrade v Ladzanoch.

Web
- www.regionhont.sk/ladzany

esteban

Za ochotu a milé prijatie ďakujeme pani diakonke Anne Gabčanovej.

Ďalšie články o kostolíku: Z nášho itinerára

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu