Hradište

- AKTUALIZOVANÉ + NOVÉ FOTO -

Patrocínium: sv. Barnabáša

Vznik: cca 13. storočie (?)

Poloha: v opevnenom areáli na kopci nad obcou

Stručný popis: románsky jednoloďový kostol s kvadratickou apsidou, dostavanou románskou loďou, západnou vstavanou vežou a novodobou severnou sakristiou.

História
Kostolík postavili v dominantnej polohe na mieste staršieho hradiska. Išlo podľa všetkého o neveľkú stavbu s pozdlžnou loďou a kvadratickou apsidou.
O niečo neskôr bol kostolík pre potreby rozrastajúcej sa obce veriacich rozšírený smerom na západ prístavbou širšej románskej lode takmer štvorcového pôdorysu. Na jej západnej stene sa nachádza murovaná empora, na ktorú nadväzuje vstavaná veža, ktorá iba minimálne vystupuje zo západnej steny lode. Prakticky zhodnú dispozíciu v podobe staršej stavby s kvadratickou svätyňou a pristavanou románskou loďou má aj kostolík v Kostoľanoch pod Tribečom.
Do 14. storočia bol kostolík sídlom farnosti, potom bol pričlenený pod farnosť v susedných Skačanoch. O farskej minulosti chrámu svedčila aj kamenná krstiteľnica, ktorú v 30. rokoch minulého storočia previezli do múzea v Bojniciach.
V 18. storočí bol kostolík rozsiahlo prestavaný. Loď dostala nové klenby a celý interiér bol vynovený. Takisto pôvodné okná boli nahradené väčšími a nové boli prelomené na severnej strane pristavanej lode. Rozšírená bola aj empora.
Väčšia obnova sa realizovala v roku 1972, kedy dostal kostolík novú plechovú strechu a bola prestavaná severná sakristia. V roku 1994 bol opravovaný múr okolo kostolíka. V roku 2015 sa začal výskum objektu, ktorý by mal dať odpovede okrem iného aj na otázku datovania stavby.

Zaujímavosti
- Kostolík je výraznou dominantou krajiny viditeľnou z niekoľkých kilometrov.
- Stojí v areáli veľkého hradiska datovaného do obdobia mladšej doby bronzovej až mladšej doby železnej s celkovou rozlohou 7 hektárov.
- Staršia literatúra datovala vznik staršej časti kostolíka už do obdobia okolo roku 1100, čo z neho robilo jeden z najstarších zachovaných sakrálnych stavieb na Slovensku. Neskôr bolo datovanie rozšírené aj na obdobie druhej polovice 12. storočia. Aktuálne prebiehajúci výskum však naznačuje, že stavba vznikla až v priebehu 13. storočia.
- Napriek prestavbám, ktoré výrazne potlačili stredovekú podobu objektu, o jeho veku svedčí na prvý pohľad najmä dispozícia s dvoma loďami a kvadratickou svätyňou. Ak sa potvrdí datovanie do 13. storočia, výstavbu kostolíka a jeho následné rozšírenie o novú loď s vežou bude deliť len pár desaťročí. Nebol by to však ojedinelý prípad, podobne dynamický stavebný vývoj v 13. storočí má za sebou napríklad aj kostolík v Sádku.
- Doterajší výskum priniesol odkrytie troch starších okien  - dvoch na staršej lodi (časti ostenia) a jedného vo východnej stene apsidy.
- V interiéri sa zachovala románska päťosová empora, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Dolné podlažie má podobu plného múru s otvorom v strede. Horné podlažie je do lode otvorené hneď piatimi otvormi, pričom strednú časť tvoria múry vstavanej veže. Niektorí autori preto hovoria o westverku.
- Apsida je zaklenutá valenou klenbou, pričom do lode sa otvára prostou hranou, bez zvýraznenia víťazného oblúka.
- Pri kostolíku sa našli náhrobné kamene z 11. - 12. storočia.
- Patrocínium sv. Barnabáša je na Slovensku jediné.
- V susednej obci Skačany môžeme nájsť pamiatkovo upravené základy románskeho kostolíka zasväteného sv. Jurajovi z 13. storočia a v neďalekých Horných Vesteniciach základy stredovekého kostolíka sv. Petra. Sčasti zachovaný stredoveký kostolík stojí aj v dedinke Vysočany.

Súčasný stav
Kostolík patrí farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Skačanoch a slúži ako filiálny chrám. Je v relatívne dobrom stave, v interiéri spôsobuje problémy s vlhkosťou drevené obloženie. V nedávnej dobe bolo vyrúbaných viacero stromov rastúcich v blízkosti kostola, čím sa okrem iného zlepšil výhľad na neho. Modernizované bolo aj osvetlenie kostolíka inštalované v roku 1993. Na jeseň roku 2015 sa uskutočnil architektonický výskum v rámci chystanej komplexnej obnovy, ktorý odkryl tri staršie okná románskeho tvaru a omietky s maliarskou výzdobou. Navštívili sme ho v júli 2008, auguste 2010, júli 2012 a októbri 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 hod., na prikázaný sviatok o 16.30 hod. v zimnom období a 17.30. hod. v letnom období. Bližšie informácie o sv. omšiach.

Praktické informácie
Obec Hradište sa nachádza cca 11 km severne od Partizánskeho, pri hlavnej ceste medzi Bánovcami nad Bebravou a Novákmi. Kostolík  je neprehliadnuteľný, stojí na veľkom kopci nad dedinou a vedie k nemu asfaltová cesta. Vzhľadom na odľahlejšiu polohu býva zamknutý. Kontakt na farský úrad - 038/748 81 94, 0903 456 592 alebo skacany@fara.sk.
GPS: 48.685216301, 18.374183178

Literatúra
- Remiášová, M.: Vyjadrenie ku komplexnej obnove rímsko-katolíckeho kostola svätého Barnabáša v Hradišli, okres Partizánske. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, jún 2003.
- Ďurina, Š. (zost.): Hradište. Vydavateľstvo IKAR pre OÚ v Hradišti, Bratislava 1996.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5378).
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.

Web
- www.obec-hradiste.sk
- www.skacany.sk/historia-farnosti
- http://panoramy.sme.sk/hradiste-kostol

esteban

Ďalšie články o kostolíku: Genius loci, Stručne: výskum románskeho...

Za podklady ďakujeme pánovi J. Kováčovi z Partizánskeho.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu