Zacharovce

V obci Zacharovce pri Rimavskej Sobote ešte pred niekoľkými rokmi využívali veriaci Reformovanej kresťanskej cirkvi neveľký gotický kostolík s pristavanou klasicistickou vežou. Dnes je z neho chátrajúca stavba s poškodenou a zatekajúcou strechou a narušenou statikou.

Dôvodom je zrútenie cca 35 metrov vysokej veže, ku ktorému došlo 11. septembra 2002 (uvádza sa aj rok 2003). Padajúci materiál poškodil strechu a narušil statiku múrov, v ktorých sa objavili trhliny. Bolo šťastím, že veža padla smerom od kostolíka, inak by bol asi úplne zničený. Na mieste veže dnes zostala len kopa sutiny, pomaly zarastajúca trávou.

Dva zvony prežili pád veže bez väčšieho poškodenia a boli dočasne odvezené do neďalekej dedinky Chanava. Sutiny veže sa podarilo odstrániť až cca polrok po zrútení vďaka pomoci Reformovanej kresťanskej cirkvi.

Oprava kostola by si podľa posudku vyžiadala vyše 660-tisíc eur, čo si obec s približne 400 obyvateľmi nemôže dovoliť. Po neúspechu snáh o získanie financií v USA (veža spadla presne rok po teroristickom útoku na WTC), mala s opravou pomôcť Reformovaná kresťanská cirkev, ktorá vyjadrila ochotu financovať rekonštrukciu, pokiaľ sa jej podarí získať objekt do svojho vlastníctva.

Nakoniec, v decembri 2011, prevzala kostolík obec a začala riešiť jeho obnovu. Tá sa rozbehla v roku 2012, ked bol staticky zabezpečený strop stavby, urobilo sa jej geodetické zameranie a rozbehol sa výskum. Ten pomohol objasniť jednotlivé stavebné etapy a priniesol významný posun v datovaní vzniku objektu.

Kostolík v Zacharovciach stojí na neveľkej, ale dominantnej vyvýšenine v obci. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou, ktorú v neskoršom období zbúrali. Donedávna bol kostolík považovaný za neskorogotickú stavbu z 15. storočia, výskum v roku 2012 ukázal, že ho postavili v súčasnom rozsahu už približne v prvej tretine 14. storočia. Navyše bol objavený aj jeho predchodca, zvyšky staršieho objektu, datovaného predbežne do 13. až 14. storočia.

Niekedy v prvej polovici 14. storočia alebo v priebehu 15. storočia bol objekt upravovaný (okná) a staticky zabezpečený pristavaním vonkajších oporných pilierov. V polovici 16. storočia bol objekt poškodený počas nájazdu Turkov, pričom najviac utrpela sakristia, ktorá už nebola obnovená. V období renesancie bol vytvorený nový západný vstup.

V 19. storočí pristavali k južnej stene presbytéria dnes už neexistujúcu vežu a celý kostolík upravili. Pred hlavný vchod na južnej strane lode pribudla murovaná predsieň. Ďalšie úpravy sa realizovali aj koncom 19. storočia, resp. v 20. storočí (napr. nové okno v severnej stene lode).

Z detailov sa zachovali sčasti zamurované portály s lomeným oblúkom na západnom priečelí a na severnej stene presbytéria (vedúci pôvodne do sakristie). Podľa legendy mal byť pri kostolíku pochovaný jeden z veliteľov Jiskrovho vojska, ktorý padol v bitke pri Lučenci v roku 1451.

GPS: 48.406204332, 20.053036809

Zdroje:
- www.ohrozenekostoly.sk
- www.gemerland.sk (fotky spadnutej veže)
- http://novohrad.sme.sk/lok/zacharovce
- http://cestovanie.pravda.sk
- Kol.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III, Veda, Bratislava 1978.

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu