Veľké Chyndice

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: druhá štvrtina 13. storočia

Poloha: v strede obce na vyvýšenom mieste

Stručný popis: pôvodne jednoloďový románsky kostol s pretiahnutou polkruhovou apsidou a pristavanou barokovou loďou a západnou vežou

História
Kostolík postavili zrejme v druhej štvrtine 13. storočia ako neveľkú stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou zdobenou slepými arkádami
Stavba silne utrpela počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní. Podľa kanonickej vizitácie boli značne poškodená veža, západné priečelie a predsieň. Preto došlo v rokoch 1735 - 1750 k rozsiahlej prestavbe. V rámci nej odstránili poškodenú vežu i západnú časť románskej lode a miesto nich pristavali k zvyšku stavby novú, oveľa väčšiu loď. Súčasne bola znížená úroveň terénu pri južnej strane románskej stavby, čím došlo k odhaleniu časti základového muriva.
V rámci tejto prestavby zrejme aj sprístupnili apsidu novým vchodom na južnej strane, románske okná na južnej strane lode nahradili dvoma väčšími obdĺžnikového tvaru a zamurovali ústupkový portál. Tieto úpravy súviseli podľa všetkého so zmenou funkcie, keď zvyšok románskej lode začal slúžiť ako svätyňa a apsida sa zmenila na sakristiu.
Statiku stavby zlepšili prístavbou oporných pilierov k južnej a sevenej stene lode niekedy koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia. V 20. storočí bola k západnému priečeliu barokovej lode pristavaná veža.
V roku 1990 sa začala obnova kostola, pri ktorej boli odkryté zamurované románske prvky - štrbinové okno na apside a južný portál do lode. Takisto bol zrušený novodobý vchod na južnej strane apsidy a rekonštruová časť slepej arkády.
V roku 2012 sa uskutočnila oprava zameraná na statiku objektu spojená s menším archeologickým prieskumom, ktorý pomohol objasniť niektoré fakty z architektonického vývoja stavby, vrátane odkryvu základov zbúranej severnej sakristie.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje pekný príklad objavu románskej stavebnej etapy v nedávnom období. Až do 90. rokov minulého storočia sa za jediný pozostatok románskeho kostola považovala apsida. Ukázalo sa však, že sa zachovala aj takmer celá loď.
- Fasády apsidy zdobené 13 oblúkmi slepých arkád predstavujú krásny príklad románskej výzdoby exteriéru. Zdobia ich reštaurované maľby ornamentov z obdobia neskorého stredoveku. Podobné arkády boli aj na apside zaniknutého kostolíka v Petrovciach, kde však bolo arkád 12.
- Z románskych prvkov sa zachoval aj južný ústupkový portál s prahom z ružového mramoru a štrbinové okno na južnej strane apsidy.
- Nedávny archelogický výskum odkryl časti základov zbúranej stredovekej sakristie, ktorá stála v mieste napojenia apsidy na loď a mala vnútorné rozmery 3,33 x 2,62 m.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v neďalekých Dolných Obdokovciach a Čeľadiciach. Zvyšky stredovekého chrámu objavili nedávno aj pri farskom kostole vo Vrábľoch.

Súčasný stav
Kostol patrí Rímskokatolíckej cirkvi a dodnes sa využíva ako farský. Je v relatívne dobrom stave, v roku 2012 získala farnosť z MK SR dotáciu 15 000 eur na sanáciu a opravu statických porúch. Navštívili sme ho v októbri 2009, k foteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Veľké Chyndice leží cca 10 km severne od Vrábľov. Kostolík je neprehliadnuteľný vďaka svojej veži i polohe v strede obce v oplotenom areáli s cintorínom. Kontakt na farský úrad: 037/ 788 42 07.
GPS: 48.290026722, 18.286072612

Literatúra
- Samuel, M.: Záchranný výskum pri Kostole narodenia Panny Márie vo Veľkých Chyndiciach. In: Študijné zvesti AÚ SAV č. 53, 2013, str. 133 - 148.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A60).
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009. 

Web
- www.velkechyndice.eu
- www.fara.sk/velkechyndice

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu