Geofyzikálny prieskum kaplnky románskeho pôvodu v Jasovej

V roku 2016 uskutočnil Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. geofyzikálny prieskum Kaplnky sv. Michala v Jasovej, ktorej počiatky siahajú ešte do románskeho obdobia.

Kaplnka stojí v dominantnej polohe na okraji stále využívaného cintorína. Má podobu neveľkého objektu s trojbokým záverom na východnej strane a pomerne mohutnou vstavanou vežičkou na západnej strane.

Výskum zachytil okrem muriva v 40. rokoch minulého storočia zbúranej barokovej lode západne od kaplnky predovšetkým zvyšky obdĺžnikového objektu, ktorý sa pripájal ku kaplnke zo severnej strany. Podľa všetkého ide o zaniknutú sakristiu stredovekého kostolíka. Zachytená bola aj stavebná deštrukcia južne a východne od kaplnky.

Presnejšie odpovede ohľadom podoby románskeho kostolíka a jeho stavebného vývoja by mohol priniesť až archeologický a stavebno-historický výskum. V roku 2018 prešiel objekt obnovou, ktorá sa realizovala s finančnou podporou rodáka obce.

Zdroje:
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.
- http://www.jasovaobec.sk/kaplnka-sv-michala-archanjela.phtml?id3=128920

esteban

Rubrika: Aktuality