SAV vydala Barkóciho vizitáciu v Šariši z roku 1749

Zaujímavý prameň k dejinám sakrálnych stavieb na Šariši vydal v minulom roku Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Autorský kolektív Peter Zubko – Peter Žeňuch pripravil slovenské vydanie Barkóciho vizitácie z roku 1749.

Publikácia s celým názvom Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie prináša na 190 stranách zaujímavé a užitočné informácie aj o dodnes stojacich i zaniknutých stredovekých chrámoch Šariša. Popísané sú tam tak aj dnes už dávno neexistujúce stredoveké stavby v obciach Rožkovany či Torysa.

Nájdeme tu údaje o stave kostolov, ich vybavení a zasvätení, ako aj o poznámky o etnicite a úrovni náboženského života veriacich či zmienky o iných konfesiách.

Publikácia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0264/14 Administratívno-právne písomnosti latinských biskupov o cirkvi byzantského obradu na východnom Slovensku. Dostupná je aj v elektronickej podobe.

esteban

Rubrika: Aktuality