Románsky kostol v Podunajských Biskupiciach mal staršieho predchodcu

Románsky Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach z 12. storočia mal staršieho predchodcu a zrejme nie len jedného. Vyplýva to z archeologického výskumu, ktorý bol realizovaný v roku 2018 v nadväznosti na predchádzajúce výskumy.

Pozornosť archeológov sa sústredila na priestor polygonálneho presbytéria a priľahlej severnej sakristie, kde mal múr oproti zvyšku presbytéria asymetrický priebeh naznačujúci, že mohlo ísť o zakomponovanie muriva staršej stavby. Takisto archeologický výskum v predchádzajúcich rokoch priniesol objavy hrobov, ktoré boli podľa výbavy datované do 10. - 11. storočia.

Pri výskume sa podarilo zachytiť časť svetlosivej maltovej podlahy datovanej v súčasnosti do 11. storočia, ako aj fragmenty muriva s omietkou sekundárne použité pri výstavbe ranogotického presbytéria. Tieto nálezy dokladajú existenciu zrejme prvého kostolíka (10. - 11. storočie), ku ktorému patrili aj najstaršie objavené hroby.

Na mieste tejto stavby bol niekedy v 11. storočí postavený nový chrám, ktorý mohol mať na základe analógie s najstaršou fázou šamorínskeho kostola podobu jednolodia s polkruhovou apsidou. Existenciu tohto objektu dokladá zachytený základový múr, na ktorom stojí severozápadná časť steny súčasného presbytéria (ide o spoločný múr so severnou sakristiou).

V polovici 12. storočia už kostolík zrejme kapacitne nestačil a tak bolo k nemu zo západnej strany pripojené dodnes zachované románske trojlodie s vežou. Na základe analógií potom zrejme pôvodná loď slúžila ako sväzyňa zväčšeného chrámu. Odborníci ale nevylučujú ani možnosť, že kostolík z 11. storočia bol v tomto období zbúraný úplne a na jeho mieste vznikla kvadratická svätyňa. 

Osud ranorománskej stavby sa naplnil najneskôr v druhej polovici 13. storočia, kedy bolo vybudované súčasné polygonálne presbytérium, pri výstavbe ktorého využili aj základové murivo staršej stavby. Z tohto dôvodu tak severná stena dnešnej svätyne nie je rovnobežná s južnou stenou a smeruje viac na severovýchod.

Zdroj:
Šimončičová Koóšová, P. - Pauliny, P. - Erdelyi, R. - Vachová, B. - Botek, A. - Pivko, D. - Murín, I.:
Lokalizácia najstaršieho sakrálneho priestoru v Kostole sv. Mikuláša v Bratislave - Podunajskýh Biskupiciach (Výsledky archeologického výskumu). In: Achaeologia historica 44, 2/2019, str. 749 - 773. Dostupné v elektronickej podobe na https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/141398/2_Arc....

esteban

Rubrika: Aktuality