V Banskej Štiavnici objavili románske architektonické prvky vo farskom kostole

Prebiehajúci reštaurátorský výskum interiéru farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici, pôvodne románskej baziliky, priniesol veľmi zaujímavé objavy doteraz neznámych románskych prvkov. Tie boli zamurované, resp. prekryté pri veľkej obnove v  klasicistickom štýle po vyhorení chrámu v roku 1806.

Kolektív reštaurátorov pod vedením Mgr. art. Michala Pleidela a Mgr. art. Tomáša Kružlíka nadviazal na zistenia architektonicko-historického výskumu, ktorý zrealizoval v roku 2017 Mgr. Michal Šimkovic s kolektívom.

Reštaurátori zachytili románske okná na západnej stene priečnej lode (z južnej i severnej strany). Tie mali pôvodne slúžiť na osvetlenie bočných svätýň.

Sondy taktiež ukázali, že pod novším vrstvami sa v hmote dnešných pilierov a polpilierov trojlodia nachádzajú pôvodné románske piliere so zachovanými pätkami i hlavicami. Výskumníci ich zatiaľ preukázali v prípade najvýchodnejšieho piliera medzi hlavnou a severnou loďou a jemu protiľahlom polpilieri pri severnej stene severnej lode.

Románske piliere sa zachovali v pôvodnej výške aj s torzálne dochovanými hlavicami a pätkami. V prípade transeptu a západného podvežia sú dochované aj pôvodné románské klenby s hranolovitými rebrami. Reštaurátorský výskum by mal v roku 2019 pokračovať aj v exteriéri na fasádach kostola.

Dosiaľ odkryté detaily poukazujú na vysokú úroveň prevedenia, ktorá zodpovedá zachovaným častiam románskej stavby (na svoju dobu pokročilé polygonálne ukončenie hlavnej svätyne zo starostlivo opracovaných kamenných kvádrov doplnené o valcové prípory s pätkami v nárožiach).

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o jednu z najzachovalejších románskych bazilík na Slovensku, prezentácia nových objavov by ešte viac zvýraznila starobylosť stavby.

Zdroj: http://www.pamiatky.sk/sk/page/nalez-rom-prvkov-v-r-kostole-naneb-p-mari...

Za informácie ďakujeme aj reštaurátorovi Mgr. art. Michalovi Pleidelovi.

Rubrika: Aktuality