Obnova fasád románskeho kostolíka v Malej Mači

Ešte v roku 2017 bola ukončená obnova južnej fasády románskeho kostolíka v obci Malá Mača. Aj vďaka dotácii z programu MK SR Obnovme si svoj dom vo výške 11 000 eur sa tak po približne desiatich rokoch zavŕšila kompletná obnova fasád objektu.

Južná fasáda s odkrytými románskymi i gotickými oknami, spolu s novodobými oknami, predstavovala pre pamiatkarov výzvu, v akej podobe ju prezentovať. Napokon zvíťazilo rozhodnutie obnoviť ju do čistej románskej podoby, čo si vyžiadalo zamurovanie novodobých okien i častí odkrytých gotických okien.

V súčasnosti je tak priestor lode opäť osvetlený z južnej strany troma štrbinovámi oknami, nad ktorými sa nachádza zuborez. Na južnej strane svätyne bolo rekonštruované románske okno spolu so zuborezom a jednoduchým vlysom zo šikmo ukladaných tehál.

V interiéri svätyne boli v uplynulých rokoch odkryté románske a gotické nástenné maľby, ktoré zatiaľ čakajú na reštaurovanie.

esteban

Za informácie ďakujeme pánovi farárovi zo Sládkovičova Václavovi Ďurčovi.

Rubrika: Aktuality