Symboly evanjelistov - Matúš

Jedným z najčastejších motívov stredovekých nástenných malieb sú symboly štyroch evanjelistov, ktoré často dopĺňajú veľkú maľbu Krista - Maiestas Domini. Stretávame sa s nimi tradične na prestížnom mieste - klenbe svätyne, výnimočne aj inde (v sakristii).

Kresťanská tradícia zobrazuje evanjelistov pomocou symbolov štyroch bytostí na základe videnia proroka Ezechiela. Marek je spodobovaný ako okrídlený lev, pretože jeho evanjelium sa začína popisom účinkovania Jána Krstiteľa na púšti. Evanjelistu Lukáša symbolizuje býk (s krídlami), ktorého evanjelium sa začína udalosťou Zachariášovej obety v chráme. Ján je zobrazovaný ako orol, vzhľadom na to, že jeho evanjelium sa začína abstraktnejšie poňatým teologickým prológom o Slove.

Symbolom evanjelistu Matúša je človek s krídlami, čím pripomína anjela. Toto zobrazenie vychádza zo začiatku evanjelia v podobe rodokmeňa, teda ľudského pôvodu Ježiša Krista. Na titulnej fotke je vyobrazenie tohto evanjelistu z kostolíka v Ponikách.

esteban

Rubrika: Aktuality