K románskym stavbám pribudol kostol v Čereňanoch

Kostol sv. Márie Magdalény v obci Čereňany (okr. Prievidza) sa stal ďalším členom rodiny románskych sakrálnych stavieb na Slovensku. Až do roku 2013 bol považovaný za gotickú stavbu z 15. storočia.

K zisteniu románskeho pôvodu stavby došlo v rámci architektonicko-historického a umelecko-historického výskum v súvislosti s plánovanou obnovou fasád kostola a zabezpečením drevenej konštrukcie zaklenutia. Výskum realizovali Mgr. Luboš Kürthy a Mgr. Barbora Glocková (†).

Kostol postavili v dominantnej polohe ešte v 13. storočí ako jednoloďovú stavbu so západnou emporou (možno aj s nadväzujúcou vežou) a svätyňou zatiaľ neznámej podoby. Išlo o pomerne veľkú stavbu, keď len loď mala dĺžku približne 23 metrov (na porovnanie - reprezentatívna kláštorná stavba v Krušovciach má dĺžku cca 25 metrov). Pôvodným patrocíniom mohol byť sv. Štefan.

Z tejto stavebnej etapy sa zachovali obvodové múry lode (južná, západná a severná stena), pričom šírka lode sa východným smerom mierne zužuje. Počas výskumu bolo odkrytých aj viacero zamurovaných architektonických detailov. Na južnej stene lode bolo zachytené pravé ostenie kamenného portálu, ako aj dve románske okná, pričom to západnejšie osvetľovalo zrejme priestor empory. Podobné okno bolo objavené aj na náprotivnej severnej stene lode. Zvyšky okna, sekundárne upravovaného, zachytili výskumníci aj v západnej stene lode.

Niekedy koncom 14. alebo v priebehu 15. storočia bola zrejme pôvodná vstavaná veža nahradená novou, pristavanou k západnému priečeliu. Ďalšia gotická prestavba sa udiala v druhej polovici 15. až zač. 16. storočia a dotkla sa predovšetkým svätyne. Možno ešte románsku apsidu nahradilo polygonálne presbytérium, z ktorého výskumníci zachytili časť muriva v hmote na západnej časti severnej steny dnešnej svätyne. Na južnej fasáde došlo tiež k zamurovaniu románskeho okna a prerazeniu nových gotických okien.

V nasledujúcich storočiach prešiel kostol barokovou i klasicistickou úpravou, ktorá dala stavbe dnešný vzhľad, vrátane súčasného presbytéria ukončeného malou oválnou apsidou a severnej sakristie.

V rámci obnovy kostola neboli objavené románske a gotické prvky v exteriéri prezentované, v interiéri je odkryté jedno románske okno na južnej strane.

Zdroje:
- Kürthy, Ľ. - Glocková, B.:
Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum Rím. kat. kostola Sv. Márie Magdalény v Čereňanoch (č. ÚZPF 823/0). Marec- apríl 2013. Dokumentácia výskumu odovzdaná KPÚ v Trenčíne.
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.

esteban

Za ochotu ďakujeme pracovníkom KPÚ v Trenčíne.
 

Rubrika: Aktuality