V Kostoľanoch nad Hornádom odkryli zvyšky staršieho chrámu

Už v roku 2015 odkryl archeologický výskum východne od súčasného Kostola sv. Štefana prvomučeníka z roku 1480 zvyšky staršej stavby. Výskum financoval z vlastných zdrojov starosta obce Anton Medvec a realizovala ho archeologická spoločnosť Triglav.

V sondách boli zachytené zvyšky dvoch murovaných objektov. Väčším z nich bolo pravouhlé nárožie zatiaľ bližšie neurčenej časti stavby so zvyškami pôvodnej podlahy. Základové murivo bolo z riečnych kameňov, vnútorná časť nadzákladového muriva z tehál – plevoviek. Archeológovia datovali toto murivo predbežne do 13. - 14. storočia. Vzhľadom na množstvo ľudských kostí objavených na mieste nálezu pripadá do úvahy, že mohlo ísť aj o (pristavanú?) kostnicu.

Druhým nálezom bol neveľký úsek muriva, ktorého pôvod je ešte nejasnejší. Podľa odborníkov mohlo ísť o časť ohradného múru stredovekého cintorína či mladšiu prístavbu staršieho kostola.

Stredoveké osídlenie na mieste dnešnej obce vzniklo zrejme niekedy v polovici 13. storočia na území staršej obce Sokoľ patriacej do panstva rovnomenného hradu. Tunajšia farnosť sa spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37 pod názvom Alzokole/Alzokolc vo význame Nižný Sokoľ.

Z tohto zápisu vyplýva, že v tej dobe tu už musel stáť pôvodný kostol nesúci tiež patrocínium sv. Štefana. Na základe neho získala obec aj svoje najstaršie pomenovanie, zachytené v roku 1423 – Zentestwan (Svätý Štefan). Chrám tak predstavuje významného svedka najstarších dejín obce.

Kostol zanikol niekedy v priebehu 15. storočia a materiál z neho bol podľa všetkého použitý pri výstavbe súčasného chrámu, ktorého poloha bola posunutá o niečo západnejšie oproti pôvodnému kostolu. Neskorogotický chrám bol v druhej polovici 18. storočia výrazne prestavaný.

Archeologické sondy z roku 2015 preukázali existenciu staršej murovanej stavby pri mladšom, pôvodne neskorogotickom chráme v dominantnej polohe nad tokom Hornádu. Len ďalší výskum môže objasniť jej podobu a spresniť dobu vzniku. Ten môžete podporiť aj venovaním 2% z daní Občianskemu združeniu Dedinka.

Foto: P. Šimčík

esteban

Za informáciu a foto ďakujeme starostovi obce Antonovi Medvecovi.
 

Rubrika: Aktuality